పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/318

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. సవితృబింబ వసతి సౌర సమాదక
విజయ భూతరాజ విదితధీర
వేదవేద్యయ భవ వేదాంత తత్వజ్ఞ
యసురనాశ! వేంకటాచలేశ! 821

1. గర్భితద్విపదము
సారసోద్భవ శర్వ సన్నుతసార
వారణ రక్షణా వసురమ్య నేత్ర
ధారుణీ తనయాది ధర్మవిధారి
దారుణ శిక్షణాతత రూపసార
హారమానసయుక్త హారివిహార
నీరజ వీక్షణా నిధిరాజదాన
పారికాంక్షిక సత్కృపారసభార
పారసులక్షణా పటురమ్యకృతిస
2. గర్భితమత్తకోకిల
సారసోద్భవ శర్వసన్నుత సారవారణ రక్షణా
ధారుణీ తనయాది ధర్మవిధారిదారుణ శిక్షణా
హారమానసయుక్త హారివిహార నీరజ వీక్షణా
పారికాంక్షిక సత్కృపారస భారపార సులక్షణా
3. గర్భితకందము
వసురమ్యనేత్ర తతరూ
పసారనిధిరాజదానపటు రమ్యకృతీ
ససవితృ బింబవసతి సౌ
రసమాదకవిజయభూత రాజవిదితధీ

శ్లోకగర్భితచంపకమాలికావృత్తము
చ. నరసఖ నారశాయి నరనాథ నతామర నారదస్తుతా
దరకర ధారదేహ ధరధారి ధరాధిపదారితా శరా
హరిబలహారి కంఠహర హారిహతాహిత హార హృద్భివా
స్థిరతర సీరపాణి శివ శీలజితాసుర సింధుబంధనా. 822