పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/312

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆది చతుశ్చరణ గర్భితమత్తేభవిక్రీడితవృత్త వృత్తోత్తరగీతి గర్భితకంద విభాసమానసీసము


సీ. మహితనానామునిమండలీవిరచితా
హీనాతివేల్లత్త్సవానుషంగ
వితతజన్యాంగణ విక్రమక్రమలస
త్క్రవ్యాద సంహారకానుభావ
వినత బర్హిర్ముఖ విస్ఫురన్మకుటర
త్నశ్రేణి రాజత్పదాభిరామ
విగతవిశ్రాణన విస్మయ స్మయదివౌ
కశ్శాభిజైవాతృకాది దాన
గీ. నిరుపమకృపాంపయోంబుధి నిరతశుభద
ధీరచరిత నిర్మలతర దేహరుచిజి
త సజల జలదాయురగేంద్ర ధరణిధరవ
రయురు సుగుణనిధీ పక్షిరాజవాహ. 810
1. గర్భితమత్తేభవిక్రీడితవృత్తము
హితనానామునిమండలీవిరచితా హీనాతివేల్లత్త్సవా
తతజన్యాంగణ విక్రమక్రమలసత్క్రవ్యాద సంహారకా
నత బర్హిర్ముఖ విస్ఫురన్మకుటరత్నశ్రేణి రాజత్పదా
గతవిశ్రాణన విస్మయ స్మయదివౌ కశ్శాభిజైవాతృకా.
2. గర్భితకందము
నిరుపమకృపాంపయోంబుధి
నిరతశుభద ధీరచరిత నిర్మలతర దే
హరుచిజిత సజలజలదా
యురగేంద్ర ధరణిధరవరయురు సుగుణనిధీ.

అత్వేత్వోత్వతురంగవృత్తఘటిత చతుశ్చరణసీసము
అపూర్వప్రయోగము
సీ. పద్మసంభవ శక్రపర్వత వరధర్మ
ధర వచనస్తవ్యనరసహచర
సిరికిని క్షితికిని విరివిని జిగినించి
సిరిగిరి నిలిచితి చిత్స్థితినిధి