పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/308

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము

సారససమనేత్ర యుగళ నారదరుచి నరఘనా
ధీరవిశద వీనతురగ భైరవ భవ భర శుభా
హారవిసరచారణహరి సారసహిత జయనుతా
నారదవర పూజితపద గౌరవకటి ఖడ్గగా
హరిన గనిల యగిరి ధరయ సురద ళనమ ణిమయమా.
24. మణిగణనికరము
నరఘననుతభవ భరశుభకరణా
హరిజయనుత వరగరళ గళసఖా
సురమణిమధు విహహరినగ నిలయా
కరివరదకువర నరహరి నిగమా.
25. తురగవల్గనరగడ
హారవిసర చారణహరి సారసహిత చంద్రశరజ
నారదవర పూజిత పద గౌరవకటి గరళ గళస
ధీరవిశద వీనతురగ భైరవ భవభర శుభకర
సారస సమనేత్ర యుగళ నారదరుచి నరఘననుత.
26. ఉదాహరణ సంబుద్ధికళికార్ధము
గౌరవకటి గరళ గళస హారవిసర చారణహరి
సారసహిత చంద్రశరజ నారదవర పూజితపద
భైరవభవ భర శుభకర సారస సమనేత్ర యుగళ
నారద రుచి నరఘననుత ధీరవిశద వీనతురగ.
27. ఉత్కళికార్ధము
హరినగనిలయ గిరిధరయ | సురదళన మణిమయ మకుట
సురమణి కరివరదకువర | నరహరి లసిత దరనిగమ.
28. ఆహిరీరాగదరువు
సారాగ్ర్యసారస సమనేత్ర యుగళ
సారాగధీర విశద వీనతురగ
29. ముఖారిరాగదరువు-ఆటతాళము
సారాగ్ర్యసారస సమనేత్రయుగళ
భైరవ భవజైత్ర భరశుభకరణా.