పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/306

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విజయవిలాసము

11. బహువిధతాళవృత్తము
తానాతందనతానా. నారదరుచి ధీరవిశద
భైరవ భవహారవిసర
చారణహరి సారసహిత
నారదవరగౌరవకటి.
12. అష్టకము
సారససమనేత్రయుగళ | నారదరుచినరఘనపనితా
ధీరవిశద వీనతురగ | భైరవభవభరశుభా
హారవిసరచారణహరి | సారసహితజయనుతా
నారదవరపూజితపద | గౌరవకటిఖడ్గసా.
13. ధవళము
సారససమనేత్రయుగళ
నారద నరఘన పనిత
ధీరవిశద వీనతురగ
భైరవభవ శుభకరణ.
14. శోభాస
సారససమనేత్రయుగళ
ధీరవిశద వీనతురగ
హారవిసర చారణహరి
నారదవరపూజితపద.
15. హారతి అనఁగా నారాత్రికము
సారాగ్ర్యసారస సమనేత్రయుగళఘన
భైరవభవజైత్రభర శుభకర
సారాతిహార విసర చారణ హరిజయ
గౌరవకటి ఖడ్గ గరళ గళసఖ.
16. జంపె
సారాగ్ర్యసారస సమనేత్రనరనుత
గౌరవకటి ఖడ్గ గరళ గళసఖ