పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

గర్భితస్రగ్విణివృత్తము
భ్రాతృసంత్రాణ సూర్యప్రకాశకృతీ
స్పీత శంఖారి గాంభీర్య వార్ధీ స్థితా
ద్వైతమార్గ ప్రభావాత్త చిత్తాధికా
ఖ్యాతజీమూతసంకాశవర్ణాతిగా.

బహువిధచిత్రకంకణ బంధద్విగుణితసీసచరణ చతుష్టయగర్భిత, ద్విపద, కందద్వయ, సమవృత్త, చౌపదయుగళాటవెలఁది, తేటగీతి, మదనవిలసిత, తురంగవృత్త, బహువిధతాళవృత్తాష్టక, ధవళ, శోభాన, గానారాత్రిక, గానజంపె, త్రిపుటార్థచంద్రిక, సువ్వాల, లాలిపదేలా, మంజరి, సమతాడిండిమతాళవృత్త, మణిగణవికర, తురగవల్గనరగడోదాహరణసంబుద్ధి కలికోత్కలికార్థాహిరీరాగదళ, ముఖారిరాగాటతాళదళ, కాంభోదిరాగరూపకతాళదళ, కాంభోదిరాగసమపద, కన్నడరాగసాంగత్య, కొరవంజిదళరేవగుప్తిరాగసమపదసావేరిరాగైకతాళదళ, బిలహరిరాగాటతాళసమపద, పుష్పమాలికాబంధ, గోమూత్రికాబంధ, సార్గ్ఙబంధ, షోడశదళపద్మబంధ, పాదుకాబంధ, నవరంగబంధ, ఖడ్గబంధ, గుచ్ఛబంద, ఛత్రబంధ, చామరబంధ, గదాబంధ, చక్రబంధ, శకటబంధ, నాగబంధ, రథబంధ, వీణాబంధ, శంఖబంధ, మదంగబంధ, పాదభ్రమకబంధ, పాదార్థభ్రమకవింశంతిబంధ భేదకందానుష్టుప్-శ్లోకాంతరంగత, చతుర్భద్ర, నవరంగ, సర్వతోభద్రాందోళికాబంధయుక్తానులోమవిలోమకంద, భాషాశ్లేషకంద, కందాటవెలఁదిగర్భితాంత్యతేటగీతియుక్తచౌషష్టిభేదచిత్రసీసము
సీ. సారాగ్ర్యసారస సమనేత్రయుగళ నా
రదరుచికాంతి నర ఘనపనిత
సారాగధీర విశదవీన తురగ భై
రవభవ జైత్రభర శుభకరణ
సారాతిహార విసరచారణహరిసా
రసహిత చంద్రశరజజయనుత
వారాశినారదవర పూజితపద గౌ
రవకటిఖడ్గ గరళగళ సఖ