పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/280

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. మాయలాడివి యొకతృణప్రాయము గను
పడక లందుల గుట్టికబాళి బెనచి
చెలువు నిధనంబు తల్లికిఁ జేర్చునటుల
గావు నీ నాయెడ తలంపులో వెలంది. 738

వృత్తప్రాససంస్మృతి
సీ. ఇది గదా కొన్ని పన్నిదములనే నీవు
నెత్తమ్ములాడు పొందికల కూట
మిది గదా నీచేత హృదయంగమంబుగా
వీణానినాదంబు విన్నచవిక
యిది గదా యానాటి కొదవిన పొలయల్క
వాదుదీర్చిన నెఱవాది చిలుక
యిది గదా మనము సమ్మదకథాలాపముల్
మున్ను బల్కుచు నున్న వెన్నెలబయ
గీ. లిది గదా సంభ్రమారబ్ధమదనకదన
సమయసంజాతసమధికశ్రమము దీర
వేడుకల విశ్రమించిన బైఁడిమేడ
మఱువ నీతోడు దయఁజూడు మందగమన. 739

కావ్యలింగాలంకారహేత్వలంకారద్వయసాంకర్యము
సీ. కామినీ నీనెమ్మొగము పూర్ణచంద్రుండు
చెలువ నీకనుబొమ ల్చెఱకువిండ్లు
చివురాకుఁ బోడి నీచెవులు చక్కిలములు
తొయ్యలి నీమోవి దొండపండు
తరుణి నీదంతము ల్దాడింబవిత్తులు
కలకంఠకంఠి నీపలుకు తేనె
యింతి నీనునుబుగ్గ లిప్పపూమొగ్గలు
బోటి నీగుబ్బలు తాటిపండ్లు
గీ. బాల నీవళుల్ సైకపు పాలతెరలు
వనిత నీకటి చక్కెరనునుపు దీవి
గనుక మధురాంగి నీమేను కమ్మతావి
విటహృదాకర్షణవిధాయి విద్య యయ్యె. 740