పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/267

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉ. సాధుతనంబున న్మెలఁగి సజ్జనుఁ డంచును మంచివారు ని
న్నాదరణం బొనర్ప వినునట్టిది మేలు గణింపఁ జెల్ల దీ
జూదరియంచు బల్కు వినుచు న్జరియించుట లెల్ల వీతమ
ర్యాదములౌ ప్రయోజనము లర్హములే మహిదేవజాతికిన్. 680

నారికేళపాకము
శా. బంధుద్వేషదవాగ్నిగంధవహముల్ బాపావలంబాజ్ఞతా
గ్రంధుల్ సంచితవిత్తభూరుహకుఠారంబుల్ సుసంసారజీ
ర్ణాంధుప్రస్పుటపాతహేతువులు వేదాంతజ్ఞధైర్యాబ్జినీ
గంధేభంబులు వారకామినులవీక్షల్ నీ వపేక్షింతువే! 681

సీ. ఉత్తముం డురుతత్త్వవేత్తయు నిర్జితేం
ద్రియుఁడు దుర్జనజయాధికుఁడు సర్వ
శాస్త్రార్థపారగుఁ డస్త్రశస్త్రవినోది
సకలభూతహితుండు శాంతచిత్తుఁ
డతిథిపూజాపరుం డార్తావనుఁడు దయా
శాలిసముండు సుజ్ఞాననిష్ఠుఁ
డర్థవంతుండు సదాచారసంపన్నుఁ
డీషణత్రయదూరుఁ డింగితజ్ఞుఁ
గీ. డన్నదానచణుండు మహానుభావుఁ
డు పితృభక్తికల్పుండు నిష్కపటగుణుఁడు
సత్యవచనుండు నిఖిలలక్షణతనుండు
శౌరికీర్తనయుతుఁడు సజ్జనుఁడు గాని. 682

ధ్వని
సీ. అవివేకి యున్మత్తుఁ డలసాత్ముఁ డజ్ఞాని
యపకారి దుర్మార్గుఁ డప్రసిద్ధుఁ
డనృతవాది పరాంగనాసక్తుఁ డల్పుఁడు
నాస్తికుఁ డధముఁ డన్యాయపరుఁడు