పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/265

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉ. తీరనికౌఁగిలింత లెడ త్రెవ్వని కోరిక లంగకంబునన్
జేరిన చెమ్మట ల్మఱుఁగు బెట్టని కూరుము లొండొకళ్ళు వే
సారని జిట్టకంబులును శయ్యసమోపరిసంగమంబులన్
నూరటలొందు నెమ్మనము లొక్కటియైనది యెంచి వెండియున్. 671

సమసురతము
సీ. తలఁపు వెంబడిగాని వలకారి చిన్నెలు
కలకూజితము గాని పలుకుఁబడులు
పునరుక్తములు కాని పొందికమాటలు
సొక్కించుటకు గాని చూపు వగలు
తమిసురతప్రేరణము గాని లేనవ్వు
లా చుంబితము గాని యధరములును
కౌఁగిళ్ళసడలింపు గాని మై పెనకువల్
కళ రేచుటకు గాని బలుచెణకులు
గీ. గాఢసీత్కృతిసహితంబు గాని యూర్పు
లలయిక నెఱుంగమికి గాని యారజములు
నాత్మఁ దలఁచిన లేవయ్యె నౌర నేను
నాలతాంగియుఁ గ్రీడించువేళలందు. 672

అపూర్వప్రయోగము
ఉ. బాలికఁ దల్లి బిల్వ నఁట బల్కకయుండిన గీ లెఱింగి డా
కేలఁ గుచాంశుకాంచలము గీల్కొని మోవికి ద్రివ్వ వెన్కకున్
వ్రాలిన నాతలం పనెడి బేడసఁ బట్టదొడంగు మారుచే
గాలపుజివ్వ బోల్చెవి చొకామెయి యెమ్మెయి డాయ నబ్బునో. 673

వ. అనుచు ననిచిన మనంబున.

క. ఇల్లాలి మేన సగమును
దల్లిపయి న్సగము గాఁగఁ దక్కిన సొ
మ్మెల్లను పోకడ బెట్టిన
నిల్లని యొకటునికి డెంద మిటునటు కలఁగన్. 674