పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/259

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గంబూర గుల్లసున్నంబుఁ గాల్మడిచేత
నూరి నీడనె దటియాఱినంతఁ
బసరపుగొమ్ము మేల్బరణిలోపల నుంచి
విడి గురిగింజంత విడెములోన
గీ. నిచ్చె గాఁబోలు లేదేని యింతవాని
పైఁదమాసున నేవేళఁ బ్రక్కఁజేరి
గడియసే పెడతెగలేక కలసి మెలఁగఁ
గారణం బేమి దెల్పవే గలికిమిన్న. 640

గీ. చాఱపప్పును గసగస ల్జాజికాయ
సెనగలును ములువత్రియు మునుగపువ్వు
కొబ్బెరయు మందపాలతోఁ గూర్చి త్రావి
యుబ్బు దబ్బఱకాఁడు నీ కబ్బుటగునె. 641

అపూర్వప్రయోగము
క. చెల్లఁబొ హిందోళకధ
మ్మల్లకుఁ దీయమోవి గలుగు మదిరాక్షీ మ
త్తల్లికి పాణితవాణికి
వల్లెయె యీజూటుకూటు వల పొనరింపన్. 642

అపూర్వప్రయోగము
క. నాచిన్నిబిడ్డ విను తను
శ్రీచిన్నముగలుగు దొరను జేర్పక వృధగాఁ
జూచుచు నోచెనొకో నీ
చేచిగురా కిట్టిబెట్ట చెట్టును బట్టన్. 643

క. కుటిలుఁ డపకారి జూదరి
లొటలొటకాఁ డగడీఁడు లోభి ఖలుఁడు దు
ర్విటుఁడు బలురోగి తక్కరి
మొటిగిడి బాపన గరాసు ముట్టకు మబలా. 644

సీ. నీవు గల్గుటగుగా దేవళ్ళ గుళ్ళఁ బ్రా
ణాచారవిధు లెల్ల నలవరించి
నోములు వే లెస్స నోఁచి వెన్నుఁడు దయ
చేసినయంతనే చీరజిక్కి