పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/258

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. ఓరమణి నీదు పిక్కలు
దారల నగు మోవి పంచదారల నగు స్వ
ర్దారల నగుఁ జెలు వమృతపు
దారల నగు నుడి నఖాళి దారల నవ్వున్. 637

యమకరూపత్రిప్రాసకందము
క. పున్నాగము నగు నీ యూ
ర్పున్నాగము గేరు నీదు పొక్కిలి బటువా
పున్నాగము నగు నీ నడ
పున్నాగము నెనయ కధముఁ బొందితి తగవే. 638

సీ. తెఱవ నీ తీయవాతెఱ మణిసారంబు
రమణి నీ నెన్నొసల్ రసతిలకము
పొలఁతి నీ మోము ప్రబోధచంద్రోదయ
మతివ నీ నవ్వు కావ్యప్రకాశ
మబల నీ చూపుటొయ్యారంబు కౌముది
కలికి నీ మే నలంకారసరణి
కొమ నీ కనుంగవ కువలయానందంబు
మగువ నీ చందోయి మంజరి గతి
గీ. నెలఁత నీ కొప్పు మేఘసందేశ మయ్యె
గలికి నినుఁ జూచినంతనె కలుగు నతను
విద్య రసికుల కెల్ల నుర్వీస్థలమును
గాఁగ నినువంటి జాణ కీ ఖలుఁడు దగునె. 639

సీ. జాజికాయయుఁ గురాసానియోమము వస
చెంగల్వమర్లు మాతంగి పచ్చ
యెన్ను లుమ్మెత్తవిత్తు లేనుఁగు మదము ప
చ్చికమంచుపుర్వుమైచెమటమన్ను