పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/252

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. అక్కుమారుండు వినయవిద్యాతిశయము
నెనయఁ దిరుపతిపట్టణమునఁ జరించుఁ
దండ్రికన్నను నెఱవాదితనము మంచి
తనము గ్రామణిమనము వర్తనముఁ గలిగి. 609

సీ. అపఠితాగమమనభ్యస్తశాస్త్రక్రమం
బపరిశీలితనిగమాంత మనను
భూతషడంగవిఖ్యాతి యనుపలబ్ధ
సాహితీమర్మప్రసంగ మవిది
తప్రౌఢకావ్యసందర్భచాతుర్యబో
ధితగానవిద్యాప్రధితరహస్య
మకృతయాగాదిక్రియాసత్కలాపమ
కాలోచితపురాణ మననవరత
గీ. కీర్తనీయహరిధ్యానగీత లెందు
మందునకునైన లేక సమస్త మెపుడు
గరతలామలకంబుగాఁ బరగె నతని
ధరణిసురుమాత్రమాత్రుగా నెట్లు దలఁపవచ్చు. 610

వ. అంత నాగదత్తుం డప్పురి యాళ్వారుతీర్థంబుచెంతఁ గొంతకాలంబున.

శా. వీతాచారుఁడు దుర్మదాంధుఁ డగుచున్ వేశ్యాంగనావాటులన్
ద్యూతక్రీడలఁ జౌర్యవర్తనలచే దుస్సంగదోషంబులన్
జేతోజాతవశంవదుం డయి జరించె న్లజ్జఁ బోనాడి న
ద్వ్రాతంబు న్దను జూచి రోయఁగ మహావ్రాత్యస్థితి న్మీఱుచున్. 612

సీ. గుడిగుడిగుంజాలు చిడిగుడిచింకణా
బిల్లగద్దెన బొడ్డి చిల్లగోటి
చిరిసింగణాబంతి తరుముడు జెండును
వెన్నెలకుప్పలు కన్నుకట్టు
చీటికి మొటికాయ చింతాకుచుణుదులు
బులియాటలును జిట్లబొట్లకాయ
దూరనదుంకముల్ దోపిడియాటలు
బంతియాలంకి దీపమ్మనములు