పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/249

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

లైన వస్తువులు సిస్తుగా నొసంగిన నంతలోన నలమేలుమంగ తన తల్లిదండ్రులైన జంద్రకళకు నాకాశరాజునకు దండంబులు వెట్టిన యప్పటికిఁ దగినరీతుల బుద్ధులు సమకొల్పి నవరత్నంపుటొడి బియ్యంబు నించి నానావిధాంబరాభరణంబులు బసపునకుం బసగలిగి యసంఖ్యంబులగు వస్తువు లొసంగి గ్రామంబు లాలమందలు దాసీజనంబులు సమర్పించిన యాపిమ్మట దత్పరిజనంబులకు వారయాత్రికులకు విందులకు విందులిడి భూమిదొరబూమికఁగ నిగుడి ప్రేమగనియగు లచ్చిమగని నిగనిగనిమేచుగని పొగడని యెడతెగని పొగడిక నెసఁగనిలిచి వేఱొకతలఁపు రానీక నీకటాక్షసుధోర్మికానీకమ్ము కమ్ముక మేనం గ్రుమ్మరించు మనుచు భావంబున సాష్టాంగనమస్కారంబుతోఁ దదుచితబహుమానంబు లొసంగి దనపట్టినిఁ బట్టుగాఁ జేబట్టుమని మనవిగాఁ బరికించి యొప్పించి బంపి జెలువంది వంధిమాగధకైవారంబులు మీఱ సమీరబలశాలియై యానాలోచన చేసి ఖలమదకలకేసరి తనకేసరియైన దేవేరితో బంధుయుతంబుగాఁ బరివారంబులుం దానును నిజపురంబు జేరి కొలుచువారిఁ దదావాసంబుల కనిచి చంద్రకళతులగల చంద్రకళతో నాకాశరాజనిభయశోవిదుఁడగు నాకాశరాజు నందనునిభక్తి నిజనందనునిశక్తియుఁ గలిగి యాశాతటినిస్తులప్రశస్తయశస్తరుణీస్తనోపరిభాగాగ్రహారంబులఁ దేజోవిరాజితంబగు నిజపురంబు ద్విజరాజరాజాగ్రహారంబుల దానశీధుసాగరశిక్యశీకరమదఘర్మమేఘాష్టమదధారావాహంబులకుం దావలంబగు దంతావళంబుల నమరుచు నభిమానవిధూతసుయోధనుండును నభియాతిచేతోభయదాయోధనుండును నఖిలసప్తాంగసాధనుండును నహీనశయనానారతారాధనుండును నశ్రాంతతత్త్వబోధనుండును నపరిమితశ్రీధనుండునునై యలంకృతుల మెఱయు చమత్కృతుల ముఖ్యకృతులు కృతులఁ దనుఁ బొగడ సకలభోగంబు లనుభవించుచునుండె.

నక్కడ శ్రీవేంకటేశ్వరుం డలమేలుమంగ నాంచారుతో నపరంజికుప్పెల నొప్పారు బికిలి పారుకుచ్చులు నింద్రగోపంబు రూపంబు జగజంబారికుచ్చులు జుట్టు సరిగపని సింగంపుఁబ్రతిమల యల్లికపస మించు ముసనాబును బొంకంబగు గుంకుమపువ్వు నించిన పచ్చతాప్తాపరపుగను పఱపును నిద్దంపుఁబసిమి హురుమంజిబిల్ల నేతపట్టు జూపట్టు పచ్చడంబును దళుకులు గులుకు జీవదంతంపు గుత్తంపు