పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/247

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సప్తోపమానోపేయయథాసంఖ్యాలంకారసీసము
సీ. ఘనశుకాబ్జమృణాళకంబు శైలకరభ
కచవచఃపదభుజాగళకుచోరు
భారీభహరిరాజపల్లవరాజీవ
నఖకటిగతి మధ్యముఖకరాక్షి
శ్రీసుమావళివసువాక్స్త్రీకుందవిద్రుమ
శ్రుతి తనుదృక్కాంతి మతిరదోష్ఠ
రతిశివాకూర్మి పరభృతహీరార్ధేందు
జనిగుణశమవళిస్వరహృదళిక
గీ. చంద్రికావర్తదర్పణచంపకమణి
విషధరవకుళహాసనాభీకపోల
నాసికాంగుళరోమరాజీసుగంధ
యగుచు నలమేలు మంగమ యలరె నపుడు.

సీ. పడతితో శౌరి పుత్తడిపెండ్లిపీఁటపై
వసియించి వృద్ధతాపసపురంధ్రు
లిరువురు శుభవేది నిడినట్టి హవ్యవా
హంబున లాజహోమం బొనర్చి
ప్రేమానుబంధంబు పెంపునఁ గొంగుము
ళ్ళమరంగ సప్తపదములు నడచి
వనజగేహినిచేత సనికల్లు మెట్టించి
ధ్రువు నరుంధతి వేడ్కతోడఁ జూచి
గీ. వేలుపులకెల్ల వేలుపై వెలయు దాను
మామ యిలువేల్పు దర్శించి మధురభక్ష్య
పానీయభోజ్యవస్తువులతోడ
హైమఖాజనముల బువ్వ మారగించె. 603

క. ఈగతి నాలుగు దినములు
సాగిన మఱునాటిరేయి శాస్త్రోక్తముగా
నాగవళి కంబవల్లియు
నేగు న్బెండ్లియుఁ జెలంగె వృషగిరిపతికిన్. 604