పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. తోఁచి చూపులఁ జెలులను జూచి చూచి
కమ్ము కన్నీరుఁ గొనగోరఁ జిమ్మి చిమ్మి
తలఁచి వెన్నునిఁ దనమదిఁ దలఁచి తలఁచి
నొగులు మిగులను వగలను బొగలి పొగలి. 521

అపూర్వప్రయోగము
క. ఫుల్లారవిందలోచనఁ
బల్లవపాణులు మనోజ్ఞభాష లలర నా
యల్లక పరితాపంబునఁ
దల్లడఁ బడఁగాంచి మఱియుఁ దలఁచుచు మదిలోన్. 522

శా. రామన్ గూడుక మేమువేడుకలు మీఱ న్మున్వనాంతాళికై
పోమో పువ్వులఁ గోయమో సరసి నంబుక్రీడఁ గావింపమో
రామో క్రమ్మరి వెన్నుఁ డిచ్చటికినై రానేల నేఁ డీక్రియన్
బ్రేమం జూడఁగనేల బాల ననుచున్ బ్రీతిన్ సఖీరత్నముల్. 523

క. నీవింత దాఁక నెన్నడు
నీవింత నెఱుఁగకుండి నేఁడిపు డకటా
నీవింత వగలఁ బొగలఁగ
నీవింతలు నృపతివిన్న నేమను మనలన్. 524

యమకము
క. పాయము బాలికలకు నన
పాయము గాదమ్మ వలపుఁ బసచే నీకున్
నాయమ్మ యిట్టి బుద్ధులు
నాయమ్మా విన్నవారు నగరే జగతిన్. 525

మధ్యమచరణసీసము
సీ. ఈవని నిటులుండనేటికిఁ
గ్రమ్మరుమనుచనఁ గానవైతి
వల్ల నాజలకేళి నాడనేనాడనే
యెరుఁగించుకీలేమి యెరుగవైతి