పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉ. పేర్చి కరంబు మచ్చరము బెంచటు పచ్చని వింటఁదేఁటి నా
రేర్చి రయమ్మునన్ మెఱయ నెక్కిడియందుఁ బ్రసూనబాణముల్
గూర్చి గరిన్ గరిన్ గడవ గుప్పలుగా గుఱినాతిఁజేసి పె
ల్లార్చి మెఱుంగ నాగమది గాడఁగ నేయుచునుండె నయ్యెడన్. 515

ఆద్యంతరమణీయదుర్ఘటానుప్రాసభాసితకందము
క. కలకోమల కోకిలకో
టుల కొల్తలకో చిలుకనుడుల కోపులకో
పులకా దులకో తలకో
తలకొందల కొమ్మవిరిఁ బొదల కొమ్మలకో. 516

ఏకనియమత్ర్యక్షరయమకసంధానితకందము
క. ఇలకోయిలకో బలుకొల
కుల కోరులకో యిగురులకోరుల వె
న్నెలకో నెలకో యళికో
పులకో పులకోత్కరంబు బొడమెన్ గొమకున్. 517

సీ. అరియయ్యె సారసాస్యకుఁ జక్రవాకంబు
పరభృతమయ్యెఁ గోపనకుఁ బికము
పుండరీకంబయ్యెఁ బొలఁతికి వెలదమ్మి
గ్రహమయ్యె మహిళకుఁ దుహినకరుఁడు
పున్నాగమయ్యెఁ గర్పూరగంధికిఁ జొన్న
పగలయ్యె మగువకుఁ బ్రతిదినంబు
బర్హియయ్యెఁ బ్రవాళపదకు మయూరంబు
విషధరమయ్యెఁ దన్వికి ఘనంబు
గీ. కుముదమయ్యెను దెలిగల్వ కుందరదకు
మానసాసియయె మరాళి మంజువాణి
కంగదం బయ్యెఁ గేయూరమణి చికురకుఁ
గాని చెఱకయ్యె నించువి ల్మానవతికి. 518