పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. అని యీ గతిని యొకనెపం
బున నా భామినికి మదిని బుట్టిన ప్రేమం
బును భయమును నడఁగు నటం
చును బలికెడు నట్టి సఖినిఁ జూచుచు నచటన్. 511

వ. కొంత తడవుండి యంతట కలరవశుకీ శిఖాశ్వళకలహంసరథాంగ భృంగ కహ్వ బలాకాకలకంఠి శారికాముఖ కలకల కలరవ నితాంత కమనీయంబై మధూకమాలూర మహీరణాసహామండూకపర్ణి మధుశిగ్రు మాలతీమధూళికా మన్మథ మాతులుంగమాకంద సమ్మార్జున మాధవీలతా కీరసహకార సహకార నారికేళ పూగ ఘనసార ఘనసార భూజమధ్య కుముదవనజాత వనజాత కుందబృంద గళిత సుమధూళి సుమధూళి కలితమైన తత్సరోవరప్రాంతంబునకుం జేరి, తారకాసురహరగురుకంటె నసాధారణాధారణాధారధీరపారీణవిహరణుండై నయార్భవద్రుమాంతాపశక్తిహరణుండు, ప్రసృతినయన న్గనుంగొని మోహంబున నిట్టట్టుఁ బోలేక, గుట్టువీడక నదరక, ధైర్యంబు వదలకఁ దనమంత్రినిం జూచి మది నొకతంత్రంబుఁ బన్ని, నిజసైన్యంబు దోడుకరమ్మని కర మ్మనిచియుండె; నంత నారామయారామాభిరామసహకారకోరకములం గోరక నమరాలినుతమరాళీవరాళి రాజరాజీవరాజన్మానసమాన సమానసరోవరతీరంబున నొక్క బువ్వుటీరంబున నుండి యాహరిపై మోహంబున మన్మథతాపపరిపాకభరంబున వాడుదేర గూర్చున్న సమయంబున— 512

త్రిదళయుక్తకందము
క. ఆంజపుజడ గందపుమెడ
మందపునడ గలిమి కలిమి మగువను నేయన్
సందువ గని కందువ గని
చెందు వగఁని కని మరుండు జెలఁగుచుఁ గడకన్. 513

ఉ. సొద్దెపుఁదేటి ఱెక్కకొన సోఁకులచే రవళించు తమ్మిపూ
ముద్దెడ మావిస ద్దఁడర మోదుగునేజయుఁ గల్వకేడెమున్
గద్దువలాను పూబొమిడికంబు దవిర్చిలుకొత్తుఁ దాల్చి తా
గద్దఱి చిల్కనెక్కి పికకాకలికాహళి మ్రోయ డాయుచున్. 514