పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/221

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. సరవిగా రామగారామల వెలసిన
పనులు నీవేళ నీవేల మనమునందు
దలఁచ వింతైన వింతైన దానఁ గాను
గనుక నాయాన నాయాన వినఁగదమ్మ. 505

త్రివరణయమకవృత్తము
మ. రమణీ హీరమణీప్రభాపటలిఁ గేరంజాలు నీ దంతముల్
బ్రమదాదీప్రమదావళప్రతిభఁ బెంపంబూను నీ యానముల్
గమలా సత్కమలారుణస్ఫురణ వీఁకం గెల్చు నీ హస్తముల్
సుమతీ శ్రీసుమతీక్ష్ణగంధము వహించు న్నీతనూవాసనల్. 506

అనుప్రాసవర్ణవృత్తినియమవృత్తము
ఉ. కౌనుహొరంగు చెక్కుల చొకాటపురంగు నొయారమైన నె
మ్మేని మెఱుంగు పల్కు వడిమించు మఱుంగు మిటారి గుబ్బలుం
దానికరంగు కస్తురి పయంట చెఱంగు జెలంగ నీవు డెం
దాన వరుం గురించు టది దైవ మెఱుంగుఁ గురంగలోచనా. 507

చ. తగునె నృపాలకన్యలకు దవ్వుల నవ్వుల పువ్వులాట లీ
వగలఁ జరింప నిందుఁదగవా మగువా మగవార లుండగా
మగుడి పురంబుఁ జేరఁ జనుమా వినుమా యనుమాన మేల నీ
సొగసు విలాసమందమును సొంపును నింపును బెంపు మీఱఁగన్. 508

త్రిదళయుక్తచతుర్థీప్రాసార్థకందము
క. తారకముల గోరకముల
వారకముల కెల్లనెల్ల వారకము లిడున్
శ్రీరమణీ హీరమణీ
భారమణీ యత్వదీయపదనఖరంబుల్. 509

అపూర్వప్రయోగము
క. తమ్ముల ఘనవిద్రుమ జా
విడికెంపు జిగి వితమ్ముల చివు ర
త్తమ్ముల వరలాక్షా జా
తమ్ముల నిరసించు నీ పదమ్ములకాంతుల్. 510