పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/214

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. వెలఁది గుబ్బలతోడను దుల యటంచు
డీకొనినఁ బుట్ట చెండ్లఁ గొట్టించరాదె
యన నగణ్యైకలావణ్యయౌవనాభి
రామయై యొప్పె నాకాశరాజపుత్రి. 481

కైశికీవృత్తవృత్తము
చ. తళుకుఁ బదమ్ము లందపురదమ్ములు కౌను బెడంగు గబ్బిగు
బ్బల యుదుటారజంపు నునుబల్కులు లత్తుకమోవి చిన్నిక్రొ
న్నెల నుదు రద్దము ల్దెగడు నిద్దపుఁజెక్కులు మోము తేట ముం
గల తలఁజుట్టి వచ్చు కనుగల్వలు చెల్వకు నొప్పు మెప్పుగన్. 482

తే. నలువ తమ్ముఁడు ముక్కంటి గెలువ నెంచి
కలికి తలమిన్న నెమ్మేనిఁ దలిరు వింట
జేరిచిన సోగ కురువేరు నారి గాఁగ
మడిమ లానిన తెగ కీలుజడ జెలంగె. 483

ద్రాక్షాపాకము
మ. అవురా వాతెఱ తేటఖూబు పిఱుఁ దొయ్యారంపు మజ్ఝారె చ
న్గవ తళ్కుల్ బళిదంతకాంతు లరెరే కన్బెళ్కు లప్పప్ప కొ
ప్పువిలాసం బహహా తనూరుచి బలా బొమ్మంద మయ్యారె యూ
రువికాసంబు శవాసు చెల్వమని బేర్కో గల్గె నిక్కామినిన్. 484

యమకగీతి
తే. తమ్ములందును గాజుటద్దమ్ములందు
మెఱుఁగు గానమి యీజగ మెఱుఁగుఁగాన
నిందునం దననేల లే దిందునందుఁ
గందధమ్మిల్ల మొగము చక్కందనమ్ము. 485

కైశికీవృత్తి
ఉ. మాటల తేనెగాఱు కటి మందము చక్కిటిమేను మించులో
తేటమొగంబు చందురుని తీరగు చక్కెరలప్పమోవికన్
సూటి తలంతజుట్టును మినుక్కను మాత్రమెగౌను పిక్కలన్
దాటును సోయగంబు జడ దర్పకు చూపులు జూపు లింతికిన్. 486