పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/204

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. మనఁగ నెఱులు గోళ్ళడుగులును నుదురు కను
గవయు బిక్కలు దొడలు ముక్కధరమును బి
ఱుఁదు నడు మఱుతకేలు సౌరుఁగను పొక్కి
లారుగుబ్బలు పదియాఱు నలరె యనుచు. 442

క. కనుఁగవ విందుగ మును దనుఁ
గనుగొను శ్రీహరిని వేడుకలు మదిఁ బొదలన్
వనిత దిలకించెఁ గేళీ
వనితలమునఁ దమిని ఱెప్ప వ్రాలని చూడ్కిన్. 443

యమకత్రయఘటితచరణసీసము—అపూర్వప్రయోగము
సీ. రేలుఁ బగళ్ళుఁ దారేలు బల్ మిన్కుల
రేలు గన్గవ నొప్పు లీలవానిఁ
గరి మొఱాలించి మకరి వధించుటకును
కరియైన నరిబూన్చు కరమువానిఁ
గాఱంబుదంబులు కారంబుఁ గలమై
చొకారంబు నెప్పుడుఁ గాంచువాని
మేలి మించుల కన్న మేలి మించులు గన్న
మేలి మించిన జిల్గు సాలువాని
గీ. దరము దరము దరము జిగి హారువువాని
విజయ విజయ విజయమతి వెలయువాని
సాల సాల సాలఘు దయాశయమువాని
కాండ కాండ కాండరుహ మార్తాండు గాంచె. 444

స్తంభము
చ. నెలఁతుక వేంకటేశ్వరుని నీటుఁ గనుంగొని నిశ్చలాంగి యై
వెలసె విలాసచేష్టలము వేఁగలయంగ నటింపజేయు న
వ్వలపులసూత్రధారి మురవైరితనూరుచిఁ జూచి దానఁ జం
చలత వహింపఁగా గదలజాలనిజంత్రపుబొమ్మకైవడిన్. 445