పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/197

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సరసభావ మమరు మరువిల్లులకు నేర్పు
నేర్పు సోయగమున నెగడు బొమలు
గండుతేఁటులకప్పు కప్పురీతులఁ జూపు
జూపు సింగారంపు చుఱుకునిగ్గు
గీ. పద్మినీవైరితోఁ బోరు పడఁతిమోము
మోముగోమును శిరము కప్పురము బల్కు
కళుకు గననీని కనుఁగవ తళుకు గలుగు
చెలువచెలువంబు వర్ణింప నలువ తరమె. 411

ధ్వని
చ. వెలితిగ నవ్విన న్మొలుచు వెన్నెలమిన్నక యూర్పులంట మో
మలతివడన్ గొనుం జిలుక యల్లనవ్రాలిన నెఱ్ఱనౌ కర
మ్ములు పలుకంగ వాడధరము న్గనుచోటను దృష్టిదాకు మై
కొల దడు గిడ్డ కందు నడు గుల్భళి పైఁదలికన్నె గాఁదగున్. 412

కైశికీవృత్తి
ఉ. కొంచెపువ్రేళ్ళ సోయగము గొప్పపిఱుందును వెన్నుచెల్వమున్
మించునమించు కన్ను లటు మీటిన ఖంగను గుబ్బదోయి బొ
మ్మంచు వెలందిమోవి యసియాడెడు కౌ నలతాచు నీగిఁ బొ
మ్మంచును నూగుటారు నడలందము చందనగంధికే తగున్. 413

లాటీరీత్యుదాహరణము
తే. తామరబిడారుకొమ్మ నెమ్మోమునకును
సారచంద్రబింబస్ఫూర్తి సాటియగునె
నాతితల మిన్న నున్నని వాతెఱకును
సారబింబస్ఫూర్తి సాటియగునె. 414

త్రివర్ణనియమయుక్తముక్తపదగ్రస్తము
క. శ్రీసతి సన్నపునడుమున
కేసరికే సరి రదాళికి గణింపఁగ ము
క్తాసరి తాసరి ఘన మహి
మాసరి మాసరిత జఘన మహిమకు నరయన్. 415