పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చ.వరదవరాహరూప వసువాసవశీకృతలోకవార్థిభూ
వర వరుణాలయోన్మదనివారణవందితమౌనిజాల వా
సరమణిపుత్రికాహృదయశాసనసోదర వాసుదేవ వా
ర్ధరతనుకాంతిశోభి వనదంత్యవనావరనీలశైలపా. 383

ధ్వని — అపూర్వప్రయోగము
క. అమితమృగాటన రమణీ
యమహారణ్య సరసీతరాలయ నక్రో
ద్గమిత గజత్రాణసుధా
ను మహిమ మహనీయుఁడౌ నిను భజింతు హరీ. 384

అంత్యప్రాసనియమ చరణగుప్త ద్విపదతాళవృత్తగీతి
తే. దమిత కంసవిపక్ష దంతావళోక్ష
యమితసేవక రక్షణాయత్తతీక్ష
సమరభుఙ్మునిదక్ష శశ్వత్కటాక్ష
యమరనాయకపక్ష యబ్జాయతాక్ష.

ఆరభటీవృత్తి
ఉ. చండమయూఖ సంహనన సంభవభంజన భూరిఘోరకో
దండవిఖండనోజ్జ్వలదుదారపరాక్రమవీర్యధుర్యదో
ర్దండ ధనుర్విముక్తశరదారితమేరుధరాధరోన్నతా
ఖండల విద్విషత్ప్రబల కాయఘనాంజన శైలనాయకా. 386

ముక్తపదగ్రస్తము
సీ. శ్రీమత్కటాక్షరక్షిత వనద్విపరాజ
రాజవిభూషణ ప్రణుతసార
సారంగరూపరాక్షసదాన చణబాణ
బాణరాత్రించరప్రాణహరణ
రణభోజనాత్రమార్కండేయనుతిబృంద
బృందవనాంతరప్రియవిహార
హారకోటీరకేయూరముఖ్యాకల్ప
కల్పాగసుమధరానల్పమహిమ