పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. గండమండిత కుండల కంపమాన
మసకాఖండల ముఖప్రశస్తవినుత
వనచరద్వయ మృగయుగ మనుజషట్క
తా సముజ్వల లీలావతారవిభవ. 373

సీ. భావత్కథానాంబుభవతటినీసంఖ్య
భద్రాయితగుణ సముద్రుఁ డెఱుఁగు
దావకీన రథాంగ దళితాశరేట్సంఖ్య
భాస్కరపంకేజబంధుఁ డెఱుఁగుఁ
దావకకీర్తి సద్వ్యాజగత్సంఖ్యను
గాయకసారస్వతేయుఁ డెఱుఁగు
భవదాకృతిఁ దలంచు యువతీమణులసంఖ్య
మాన్యసంకల్పసంభవుఁ డెఱుంగు
గీ. సారవత్వజ్జయాంకితస్తంభసంఖ్య
రూఢిగా దచ్చి దిక్కు లెఱుంగుఁగాక
నితరు లొక యింతయైన దారెఱుఁగఁ గలరె
శేషశైలనివాస కౌశేయవాస. 374

సీ. భోగీంద్రశైల బోభూయమానోత్సవ
వైయాసకి సదుక్త వరపురాణ
ప్రణయినీ సంపనీపద్గ్య మానోరస్క
నోనువన్మాన హనూన వరద
దేదీప్యమాన మధ్యేసముద్రశయాన
మఘువాది రాజాయమానరూప
కీర్తియన్నారద క్షేమదాయి కటాక్ష
యతిమనోబ్జ విజరీహద్విరేఫ
గీ. అవితరూపవతీ చతురాంబికముఖ
వల్లవీహృదాచిత్త సుపల్లవమణి
ఖగవ రాశ్వోరసోడ్డీన గతివిశేష
కింకరీకృతబాణేశ వేంకటేశ. 375