పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


వ్యతిరేకరూప సంభావనాలంకారము
సీ. సతతంబు కువలయాహిత మొనర్పకయున్న
నతిరతాశావృత్తి నందకున్న
దోషోదయంబునఁ దొలఁగిపోవకయున్న
క్షితినందఱకుఁ బగల్ సేయకున్న
వారుణీ నిత్యసేవనము జెందకయున్న
ద్విజరాజభావంబు దివియకున్న
ఘనసమాగమవేళ గని చాటుగాకున్న
గ్రహముల కెకిమీడు గాకయున్న
గీ. యప్రతిమమైన నీదుభుజప్రతాప
మునకు దీటనవచ్చు నవ్వనజహితుఁడు
కంటివిన్నరిదంట పేరింట గుంటి
నడుమ నెలకొన్న వేంకటనాథశౌరి. 369

రూపకశ్లేషముద్రాసంసృష్టి
సీ. నీయాదరోన్నతి నిఖిలసజ్జన విప
ద్వారిధికిఁ దరణివార మయ్యె
నీకీర్తివిస్ఫూర్తి నీరేజభూతాండ
వరపేటికకు నిందువార మయ్యె
నీవితరణప్రౌఢి నిర్ణిద్రసేవకా
వళికిఁ గల్పక కుజవార మయ్యె
నీనీతిమార్గంబు నిందితమూఢధా
వనబోధకా బుధవార మయ్యె
గీ. నీరుటము నరులకు గురువార మయ్యె
నీరుచితరాటవికి శుక్రవార మయ్యె
నీయభితకలుషాద్రికిని దలఁప శని
వార మయ్యెను దేవదేవాదిదేవ. 370