పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గూఢదశకందము
క. ఈ ధర చంద్రక గురు విభ
గోధరభవమణిగతి న్నగు కళాతేజో
మేధాజవన యశమధృతి
బోధవితరణాత్మ విహృతి మురరిపుఁ డెపుడున్. 328

ఏకవింశతివర్ణయుక్త మధ్యాంతయమకవృత్తము
చ. నిగుడెడి భూతికాంతి జయ నీతి కృపావన సారశుద్ధి ధ
న్విగతి విలాసవైఖరుల నీడ జరాణ్ణగభర్త గెల్చు ప
న్నగధర రేవతీధవ ధనంజయ భార్గవ రామచంద్రులన్
నగధరరేవతీధవ ధనంజయ భార్గవ రామచంద్రులన్. 329

సీ. వనధి నొంచినయల్గు తను ధరించిన పుల్గు
గలుగువాఁడు తనంత వెలుఁగువాఁడు
కలువదట్టినరూపు చిలువమెట్టినయేపు
గన్నవాఁడు విధాతఁ గన్నవాఁడు
గిరిని మోచిన సత్తి కరిని గాఁచిన బత్తి
దనరువాఁడు గిరీశు నెనరువాఁడు
కరువలియెరసజ్జ మురువుతామర బొజ్జ
నెసఁగువాఁడు శుభంబు లొసఁగువాఁడు
గీ. వాలుగనులవాఁ డలబిల్లవాలువాఁడు
మేలు వాఁ డిందిరకు జగ మేలువాఁడు
జాళువా సాళువాఁ డంఘ్రిజాలువాఁడు
డాలుగలవాఁడు దనుమచ్చడాలువాఁడు. 330

గూఢాష్టమిగీతి
గీ. ధరణి శత్రుఘ్నలక్ష్మణభరతరామ
భద్ర గురుమణి గురుమణిస్థిత గేరుప్రధనచాప
నీతిబలధర్మవాగ్వితీర్ణి మహిమగతి
శాశ్వతంబుగ శ్రీ వేంకటేశ్వరుండు. 331