పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/164

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


క. ప్రియ మొనరించెను సతి ప్ర
త్యయకారకగుణసమాస తద్ధిత వృత్య
వ్యయ వర రూపక వృధ్యా
శ్రయభావమువలన శబ్దశాస్త్రము భంగిన్. 291

ఉపమాలంకారము
క. మొలకవలె నింత గదలెడి
తలిఱు మఱుంగునను దోఁచు తళుకుగులుకు మొ
ల్లలవలెను మోవిమాటున
పల్వరుస దనరె నబలకు మిగులన్. 292

క. తొలుతటి శ్రీవర్ణంబులు
చెలివీనుల నొక్కపోల్కి చే నగు లేదా
తలఁపఁగను కమ్మ లంటుక
నలవడు నక్షరనిరూఢి యబ్బుట గనునే. 293

క. తమివయసు వచ్చుటకు బా
ల్యము వాయుట కాత్మజన్యుఁ డాశుగ పంచాం
గ మరసి యట పైఁగాఁ బో
ల్రమణిక నెమ్మేన నొక్క లగ్నం బునిచెన్. 294

అపూర్వప్రయోగము
క. రోమలతా రాహువదన
యామవతీనేత బొదువు ననుచు దురాగా
కామాహితుఁ డీకుండెఁడు
నామెరవెలఁదికినిఁ ద్రివళు లతిశయ మయ్యెన్. 295

ఉపమాలంకారము
సీ. జలదంబుపయి మెఱుఁగులు మెఱసినరీతిఁ
గ్రొమ్ముడిమొగలిఱేకులు జెలంగ
లతను గెంజిగురు లుల్లసిలు చందంబున
నెమ్మేన రతనంపుసొమ్ము దనర