పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/163

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వ. అని తన మనమున నుతియించి యయ్యలరుంబోండ్ల నెయ్యంపుటేలికసానియైన తొయ్యలిం గనుంగొని.
అలమేలుమంగాభివర్ణనము
అపూర్వప్రయోగము - యమకము - ద్రాక్షాపాకము
క. బెళికియు బెళుకని చూపుల
మొలచియు మొలవని యురోజముల తేనియలన్
జిలికియుఁ జిలుకని పలుకులు
చెలిమై నూనుఁగువయసు చికిలి దనర్చెన్. 288

చ. పలుచనగాక మిన్నదయి బర్వకయుండెడి చిన్నిమోవియున్
దెలుసుటెగాక పల్కుగడి దీరి నెఱుంగని క్రొత్తసిగ్గునన్
మెలఁగుటెగాక గుల్కు వగ మించఁగనేరని నెన్నడెందమున్
జలజదళాక్షి కింపెసఁగె శైశవ యౌవన సంధి వింతన్. 289

స్వభావోక్త్యలంకారము
సీ. ఎడఁదమ్మి లేమొగ్గ లెనసి పైనిల్చెనో
యనఁ బూఁపచన్నులు నునుపుదేర
వెడఁదగూడులనుండి వెన్నెలపులుఁగులు
తెమలెనా నేత్రాంచలముల బెళుక
గలదు లేదనువాదకలితోక్తి మార్గమ
నఁగ కడుసన్నపు నడుము చెలఁగె
బాల్యపు టేఱింకబాఱఁ గన్పట్టెడు
యిసుము దిన్నియనాఁగ నెసఁగె బిఱుఁదు
గీ. కొదమరాయంచ యంచల మెదలె ననఁగఁ
గులుకు నడ యందమయ్యెఁ జెంగల్వనేస్తి
సిస్తుఁ గనె మోము నెమ్మేను మస్తు మీఱెఁ
గంబుకంఠికి మొదలిప్రాయంబునందు. 290