పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


పొటిపిట్ట యుల్లంకి పొన్నంగి తీతువ
గున్నంగి యేట్రింత కొక్కరాయ
పిచ్చుక కేరిజబెగ్గురు వడ్లంగి
చీడ చెమరుగాకి చిల్కపెడిచె
గీ. పికిలి పాల కూకటి బెళపజిట్ట
కక్కెరవెలిచె గొఁగడ కన్నె లేడు
పాలజీనువ డాబయుఁ బైఁడి కంటె
నీళ్ళముచ్చును నుల్లంకి చల్లపిట్ట. 234

క. తమిహెచ్చ పొదలకైదుల
గుమిగని యీకెలును డేగకును డిండివడిన్
చమరుం బాతని పిడికిట
నమరంగా బట్టి యేయ నది యవ్వేళన్. 235
(పా) క. (చమురుంగాకిని శ్రీహరి
కొమరుగ నీకియలు డేగకును దడివడిగన్
చమరందంబుగ ముష్టిని
యమలంగా బట్టి యేయ నాసమయమునన్.)

సీ. కైదుబారెగరిపో గనుగొని క్రిందుగా
చివచివ మెఱుఁగుతీగవలె సాఁగి
యవ్వేటుపడిపయి నంటి తొడిగొకటి
విఱిగిపడగ నట్టె వెంబడిబడి
పాటున నొక్కటి బట్టుక యటుతారు
బిరికైదు నొక్కటి గఱచి తొంటి
పలుమొన దిగియుచు ప్రక్కలఁ బాఱుకౌఁ
జుల రెక్కలను గొట్టుచును పొదలుచు
గీ. గలగలన మెల్లనే మువ్వగదల కొదవ
పుఱుగులదహ గూయుచునుండ దెలసిశౌరి
కదసి యాడేగ చేనుంచి కైదు తలలు
నొక్కి కొనగో మెదడెల్ల చెక్కిమెసఁగి. 236