పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


విజయవిలాసము

ల్లులు పీల్కుంచెలు పుట్టతేనె సవరాలున్ జల్లులుం బందికొ
మ్ములు ఱాబువ్వును జీడిపప్పు మయినంబున్ గోరజం బాదిగన్. 136

అపూర్వప్రయోగము
తే. కానుక లొసంగి ప్రణతులై కడను జంక
చేతు లిడి నిల్చి రప్పుడా చెంచుదొరల
యందుసడిసన్న ప్రోడ మాటాడ సభల
దిట్టయగు ఠింగణాశౌరి కిట్టు లనియె. 137

ద్విపదకందగుప్తగీతి
క. కలువదొర మానికముల
దళంపు తళుకుల నెపుడును దగలోఁ గొనఁగన్
గల తరగల పాలకడలి
చెలంగు చెలువుని నినుఁ గొలిచెద లోకమునన్. 138
గర్భితద్విపద
కలువదొర మానికముల దళంపు - తళుకుల నెపుడును దగలోఁ గొనఁగన్
గల తరగల పాలకడలి చెలంగు - చెలువుని నినుఁ గొలిచెద లోకమునన్.

లాటానుప్రాసము
క. నినుగను కన్నులు కన్నులు
నినుఁ బేర్కొను పలుకు పలుకు నీపుణ్యకథల్
వినియెడువీనులు వీనులు
నినుఁ దలఁచిన తలఁపు తలఁపు నీరజనాభా. 139

అస్ఫుటకందము
క. శ్రీనాయక తావకభుజ
మానితఖడ్గంబు సకలమహిమండలితో
నానాసురసేనాసం
తానయశస్నిగ్ధదుగ్ధధారలు గ్రోలున్. 140

పరిణామము
క. వేలుపుటింతుల కౌఁగిటఁ
బాలుపడం దివికిఁ బోవు పగతురకెల్లన్
నీలాల నిచ్చెనా యను
నీలాలిత బాహుహేతి నీలాద్రిపతీ. 141