పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–21] న న్న య భ ట్టు 8 | (చ) చెందలూరు శాసనము (ఎపిగ్రాపియా ১ে১ ০&ত 85 సంపుటము) (ట) విశాఖపట్టణ మండలములోని తిమ్మాపుర శాసనము (A.R. 1907–1908) (త) ఏడవాడలపాలెము శాసనము : (ఆంధ్ర సాహిత్య సగిష త్పతిక 9వ సంపుము) ఇది బెజవాడ నుండి పుట్టబడినది. పా గుణూ రవిషయములోని బొుడాడవర్తి యను గావును లోని రెండు ని న_గ్ల నలభూమిని ఆధర్వశాఖాధ్యాయులుయ కౌశిక గోతులును జీవశ్మపౌ తులును దాచశర్మపుతులునగు ముగ్గురు బ్రాహ్మణులకు దానమిచ్చిన బ్లెందు చెప్పబడినది నూతులపబ్జ చెందలూరు గ్రామములు రెండును కవ్కనాఁటి లోని వి. ఇవి యివ్పటికి గుంటూరు మండలములోని వై యున్నవి (వ) లక్షీపుర శాసనము (భారతి, విభవ సం15 పుష్యమాసము సం 3 భా ౧ ఫుట FBx) ఇందు వుంగియువరాజుపే రుదాహరింపఁ బడినది. దానక_ర్త విట్రాజు. మంగియువరాజు యొక్క శాసనములు వeటి కొన్ని గలవు. ఇతని రాజ్య కాలము હ. ندع كخ حده سط 2 سط ،ية శి Q Q వఱకు నిరువదియైదు సంవత్సరములు. _, రెండవ విజయసింహుఁడు:- ఇతcడు వుంగి యువరాజునకు మొదటిభ్యా కు పూరుcడు. ౧ 3 సంవత్సరములు సిఁహాసనమునం దున్న వాఁడు. ఇతనికి స్వసిద్ధి సర్వలోకాశ్రయ బిరుదములు కలవు ఇతని "క్రాకా (ువున బొణానిు చాళుక్యులకును "కాcచీపుర పల్లవులకును బోరాట ములు సాగుచున్నాను నవి వేఁగి"దేశమునకు వ్యాపింప లేడు, ఇతని కాల మునందే మహమ్మదీయులు ప్రథమిమున హిందూదేశముపై దండె_త్తివ చ్చిరని యందురు. ఇతని రాజ్యకాలము క్రీ శ. 2ంగా మొదలు 2౧ 3 వజకునైయున్నది. పెణుకపఱ్ఱ శాసనము, విప్పర్ల చెరువు శాసన వునను రెండు శాసనము లీతనివి కన్పట్టుచున్నవి.