పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–20) న న్న య భట్టు 77 89 GB మన కిరాత్మానియ వును కావ్యమును రచించిన సారః)మప-8 కవియిరాత నికి మితుడు గా నుండెనట. ఇతని రాజ్యకాలము سط مسك ، يَة ، قا ఈ కబ్జవిష్ణవర్షన ఁడు యువరాజు గ నుండి నప్పడు సంస్కృత పెుషి లు _3 3 వఱకు నెయున్నది. سسه అ జయా సిrవూుఁడు -ఇక ( డు కుబ్జవిష్ణువర్ధనుని కొడుకు ఇతని యొక)- పూర్తిసామము పృధ్వీజయసింహవల్లభుఁడు జయ సింహులలో మొదటివాఁడగుట చే నీ తనిని మేు దటి జయసి హుఁ డందురు. ఇతఁడు ముప్పదిసంవత్సగములు రాజ్యము చేసెనని కొన్ని శాసన యులలోను 33 సంవత్సరముఖ ని కొన్నిటి యందును కలదు. విశేష శాసనములలో కె కె అనియుండుటచే నీ తని గాజ్య కాలము 33 ఆనియే చరిత"కారులు నిశ్చ యించియున్నారు కావున నీతని రాజ్య కాలము ఒకె ర మొదలు === వఱకు నైయున్నది. ఇనాడు మిగుల పరా5 వ వంతుఁడై వే(గి"దేశ మునఁ జాళుక్యరాజ్యమును స్థి యుగాఁ బాదుకొలిపి పిఠాపురమునకు దకీ ణ మున నున్న ప్రదేశ యును గృష్ణా నాదికి దక్షిణముననున్న పల్లవరాజ్యరును జoుంచి వేగిరాజ్యము గొఁ జే ర్సెను, ఇశనికి స్వసిద్ధి కామే ధేను వను బిరుదులు గ్నో వి విశాఖపట్టణమండలము లోని సర్విసిద్ధియాను పట్టణ さxrena)ず、こce5°でき కట్టబడెనని చెప్పదురు. 5 భింగ గాంగులలో జగిగిన యుద్ధములలో పిఠాపుర దుర్గమును దక్షిణ కల్లింగ దేశమును ఈ తని పరి పాలనమును గాడి తొలగిపోయినను, దక్కిన ప్రదేశను లీతనియ ధికారము నకు లోఁ బడినుండెను. ఇతని శాసనములనుబట్టి మొత్తమువిూఁద నిష్పటి యుభయ గోదావరి మండలములును, కృష్ణాగిుంటూరు మండలము లును ఈతని పరిపాలనముకింద నుండెడివని చాప్పవచ్చును. ఆదివఱకు బేగిపభువులు గా సుu'డెడి విష్ణుకుండినుల నీ తఁడు జ యి 0 చె ను, ఇతఁడు బహుశౌ ప్రజ్ఞానా పారీణుఁడు వ్విత భువు. ఇత, డాంధ్ర దేశామున ఆసనాపు " ఫుటి కాస్థానమును స్థాపించి పేరు గారి చెను. ఫు టికా స్థాన వ నఁ గా నిప్పటి విక్వెవిద్యాలు ము వFటిదని చెప్పవచ్చును. శా.ప్రువిజ్ఞానయును 3ি73১৪ విద్యాపీఠము లా కాలమున ఫుటి "కాశాసన