పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–62) న న్న య భ 铲 65 రామకవి వా విని రచి^ప లేదనియు, మద్దల మౌక్ష్యము లొకే గోతమ లయి యుండునని భావించిన ప్రతివిలేఖకుఁ డెవరో యినా పద్య లను రచించి గంథములోఁ జేర్చెననియు, నాకుఁ దోఁచు దున్నది. లేదా, గోపాలుని వంశములో నన్నయ నామధారి పూర్వఁ డొకడు వ్యాకరణ శాస్ర జ్ఞఁ డండి యుండును. వానిని నన్నయభట్టుగా భావించి రెండు కందముల నడిమి సీసమును బ్రతివి లేఖకు డు రచించి యందుఁ జ్చేయుడును సీసపద్యములోని "రెండవ పాదమును ట్టి న న్న య, లకణ గంథ నును రచించినట్లు గన్పడుచున్నది. కస్తూరి రంగ వి తక్కవ అకి గెువ్వరును నన్నయభట్టలక్షణగ్రంథమును రచిం చె నని చెప్ప లేదు. అందుచే నిది ప్రమీ ప్తవుని తలఁచుచున్నాఁడను. ప్రతివివాద విషయము లోను గొన్ని పద్యములను బ్రకి ప్తనులుగా దీసివేసినచో, వివాద పరి ష్కా-రవుసులభమగునను నా క్షేపణను రాఁగలదని నే నెఱు గక పో లేదు. పూర్వక వి స్తుతిలో "నన్న పొయ్యి' ఆని మాత్రమే, వ్రాసియదు దన వంశకర్త యని చెప్పలేదు. కావునను సౌ K:ధి కాపహ గణాది గ్రంథ క_ర్తయగు గోపాలుని సింగయకవి నన్నయభట్టును దన పూర్వఁ డని చెప్పియుండక పోవుట చేతను, నే నట్లభిప్రాయపడితిని, அ మా న న్న యు ట్టు. :pు అువుa النيع ويج పినవీరన, శకుంతలా పరిణయమునందు, పూర్వకవు లను స్తుతించుచు:చు కవులగా బంక జగృ సన్ని భుల వన్కౌణింతు వల్మీక సం భవునిన్ వ్యాసునిఁ గాళిదాసు బిలహున్ బాణుకా మయూరుకా షాసకుEభవభూతికా శివభద్ర వు ల్లణుని ఫుటావూక్టునిం జోరు భా ర వి మానన్నయభట్టుఁ దీక్ష - క్ష వి సెల్జె (పెగ్గడకా సోమనికా, ఆను పద్యములో "మా న వ్న య భ్బ" అని చెప్పియు గిడు టచేత నన్నయభట్టును బినవీన నియోగిబ్రాహ్మణునిగా వంచెనని కొంద అభిపాయఎడియున్నారు, I