పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

£4 ఆ 0 ధ్ర క వి క ర ం గి జీ ఒక్క బుషి. నామములో సే వచ్చారణ భేక మాత్రను దక్క పవరయందీ రెండు గోత్రములకును భేవము లేపోవుట చే నిరెండునునొకే గోతమని తలంప నవ శాశము గలుగుచున్న మాట నిశ్చయమే యె నను నంతమాతమున నది యేక గోతమని చెవ్పటకు వీలు లేదు. శా త్ర గ్రcథములయందును వ్యవహారములోను భ్ని గోతిములుగా సున్న వీనిని, రామకవి గంథమునుబట్టి యేక గోత్రిమ గా నియించుట సాహ సమగును. ములగోతమనునది లే నే లే కనియు మ్యాగోత్ర "ةoگام س, و د యే యున్నదనియు నన్నయ రచించిన పద్యను నందలి 'ము డ్ల دكة "رع 'శూద్దల'గా సవరింపవలయుననియుఁ గొందeఠిన చు T్నరు ఈ వూర్పు 'హౌద్గల్యయని యుండవలయును, మౌ'యనుట కూడదు, 'మౌద్గల్య' యనుటకు లక్షీణ మంగీకరింపదు. ము గోత్రు లిష్పడున్నారని వారి పేరుల నుదాహరించి చూపుటకు నేనిప్పడు సిద్ధముగా లేను, "కానీ O XOro విశాలాంధ్ర దేశమున చుగ్గలగోత్రు లుండ పో " ని నా వి శ్వా స ము. కా లేరు శాసనముందలి ప్రతీ గృహీతములగోత్ర జాతుఁడగు మేడమాగ్యడని చెవ్పబడియు వృది. ముగ్గ గోత్రము లేదని చెప్ప పెట్లు "మాస్టల్య ములాభ్యాంచ న ఖివాహో పగిస్పగన్" అని రెం డ ను బేఱు వేఱు గోత్రాములుగాఁ జెప్పి వారికి వివాహమును ని మేధిం చి లమcడc7గా మన్దలగోత్రము లేదని యెట్టు చెప్పఁగలము ఈ గోతభేదమును తెలియకుండగ నే నన్నయభట్టు తెపూర్వఁడని రాము కవి వాసికొనియెనా యను పశ్నకు సమాధాన విూయవలసియున్న గి, నన్నయభట్టు ముద్దల గోత్రుజాతుఁడనవి సృష్టము గాఁ జెప్పకొనుచుం డఁగా దాన మాల్యగోత్రమవాడనని చెప్ప కొనుచు, నన్నయ తన వంశము లోనివాఁడసి చెప్పలకు, రామకవి, ఆ త యవివేకి యని చెప్ప సాహసి పను, పైని జెప్పిన పూఁడు ప:్యములును బ్రషీ ప్తములుయు,