పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

62 ఆ Q క వి) త్ర ర o గి ఇడి లేదు. ఆండు చే నావిషయమున నిఁక నేమియు వాయజాలను. క్రు స గా వ శవృక్షము నీయ పోయినంతమాతృమని నన్నయభట్టు గోపా లుని వాగి వశీయు ( డు" (డిని చెప్పజాలవు "ళాని, యిత కాణ పు లచే నా సంబrధ మన పూనింపఁ బడుచు న్నపుడిది కూడ నెగ్రా య సుమీూన మును వ ఆ3ుత బలముచేయునుక దాగి రావు వి చెప్పిన మాట యాను బా నింపఁబడుటకు ఁ బ్రబలమైన కారిణ మొకటి కలదు. ఆది ম"ল্ল ১১, ముద్రల, మరొద్రలు గోత్రము శ్రీరొకటియాగా ് (് నన్నయభట్టు ములగోతుడనని áる “కుల బ్రాహ్మణు" అను పగ్యమునందుఁ జెప్పకొని యున్నా (డు, గోపాలుని రావు ఇవీ మ్సాల్య సగోతుఁడు, ముద్గల మాల గోతములు భిన్నములని "충, (ಬಸ್ತ య్యశాస్తుల గారి శాదము ఇవి రెండును నామభేదముగల యేక గోత్ర మే యని శీ) సూర్యనారాయణ గా రిను చున్నారు, మౌద్గలుఁడు, ము క్లలుని కుమారుఁ డని యు భయ పకనుల వారి ను నంగీకరించుచున్నారు. తండి కొడ కుల కేక గోతముండున గాని, భిన్న గోత్ర మెల్లండునని సామాన్యమ7గాఁ బశ్నింపక మానరు, ఈ పశ్నకు శ్రీ బ్రహ2య్య శాస్తులుగా రీవిదముగా సమాధానమిచ్చియున్నారు. వసిస్మఁడు স" కారకుడైన మహర్షి ఆతని కుమారుఁడు వా సి ప్శ డు నునువ (డు పరాశరుఁడు వసిష్ట వాసిష్ణ, పగా శరిగోతములు మూఁడును ఇప్పడు వాడుకలో నున్నా వి. ఈ మూఁడ గోతములకును బ్రవరలు వేఱు, కా వున ముద్గల మౌద్గల్యులు తcడికొడుక్పులైనను, వాగిరువురును గోత కారకులైనప్పడు, భిన్న గోత్రములుగనే భావింపబ కవలయునని శాస్త్ర లు గారు వ్రాసి యందులకు ధ@ప్రవృ_త్తి నిరసింధువు "షిx దలగు గంథములనుండి యుదాహరణముల నిచ్చియున్నారు, నుద్దల మాధ్ధల గోతములు రెండును బూర్వమును నిప్పడ ను గూడ నున్నవి మన్దలసంబంధమైన మాడ్గల్య గోతమను నిభిపాయ మత** మౌద్గల్యగోతమని కొండలును, పిటుదట వు. ద్దలగోత్రము