పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్న య భ బ్లు 5% ఆయికను దనవంశమును వర్ధించునపుడు సంశయ యునకుఁ జోఠీయ కుండ నన్నయభట్టు తన వంశములోఁ బూర్వఁడని యిబాక్సింది పద్యము స్పష్టముగా జెప్పియున్నాడు ۴ اعلام ردی “వ, మద్వంశక్రమం బభివ ం చెద ము. వివిధామ్నాయ పురాణశాస్రు పటిమా విత్సన్నుఁడధ్యాశ మా 5 3. గ్లవి శేషపతిపాద మాన సుఁడు సారిఖస్టై ని స్థానయో గవినోదానుభవప్రమోదుఁడు తపోగ్ర జాలి మాళ్లల్యమా నివరేణ్యుండు ప్రకాశ మందె ధరణిన్ విజ్ఞానపారీణుఁడై € హౌద్గల్యస గోత్రల లాముఁ డను పొగడ్డ గని యిలకొ శబ్దపటి స్టా మేయదశికౌ కాముఁడు నన్నయ జనించె గణనాగణుఁడై తగ నంధ్రశబ్దచింతామణి పంచవ రిచ్చేదనియతి నిగించె మొదల గణవర్ణకూటలకణ శాసభాశుభ ఫల శిణెపబంధముల్ చ్సే నాది కవిజనాళికిఁ జవుతా-రకల్పనలను మించి జాడల నేర్పరింగెఁ దొలుత సంస్కృతం బంధభాషాయుక్తి సాధించి నిర్దిష్టనామముల్ సిలిపి రూఢి భారతామ్నాయపాథోధి పటిమఁ దెలిసి "వేడు- నీఁద నపేక్షించి విబుధు లెల్ల నౌర! నన్నయభట్టు విద్యలకు రట్టు కుకవివాకట్టు సత్కవికోటగ 领 를 普 器