పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

58 ఆ ం ధ్ర క వి క ర ం గి జీ వివాదవిషయ నిర్ధారణమునకు, U% స్యూనారాయజా గారు చూపిన నన్నెచోడుని పయోగములుకూడ లో డపడఁ జ లవని నా తలంపు ఇంతలో నీచర్సను విడచి, నన్నయను గురించి తరువాతి కవు లేవుయినఁ జెప్పియుండి"గేమో చూత వు. గోపాలుని రామకవి చితాంగదా పరిణయ విమర్శ. నన్నయభట్టు నియోగిబ్రాహ్మణ శాఖకుఁ జెందినవాఁడని వాదించు వారు, నియోగి బ్రాహ్మణుఁడగు గోపాలుని రామకవి తాను రిచించిన చిత్రాంగదాపరిణమునందు నన్నయభట్టు తమవంశములోని పూర్వఁడని జెప్పియుండుట నొక పథాన కాsణముగాఁ గైకొనియున్నారు గావు కవి యొప్పటివాఁడో తెలియదు. కాని యిరాకింది పదములోఁ బోతనా ను బూర్విక విని గా వర్థించి యుండుటచే, పద నాఱ ఎ శతాబ్దివాఁడో, ఆంతకీం ను దరువాతివాఁడో య^ు యుధిడు నని చెఎ్పవచ్చును సీ. రామాయ శార్ధపూర్ణవివేకి వాల్మీకి విశ్రు తాశు కవిబ్రవీణు బాణు విములసాలంకార విఖ్యాతి భవభూతి మానితశబ్దసమాజు ఛ్'*జు మూర్ఖ విత్సన్న తమోరివి భారవి కవితాచబోల్లాసుఁ 7గాలి దాసు సహజోప మానని స్తందు) జోుక ఓందుఁ నుత్సేక్య s వితౌ మయూఖు మూఖూ నావునంబుఁ దలపోసి నన్న పార్య సోము భాస్క_ర భీమాది సుక విజనులఁ బణుతి గావించి శ్రీనాథు రంగనాథుఁ బోతనార్యల స్మరియించి పూజఁజేత, ఈ పద్యమ లో "నిన్న పార్య' అని మాతమే నన్నయభ్చను స్కరించినాఁడుకాని యిలా తఁడు తనపూర్వఁడని చెప్పియం: లేదు,