పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

5% ఆ ం ధ్ర క ఏ క ర ం గి జీ య్మయ చెప్పవలయునని యభి ప్రాయపడుచున్నారు. కుల బ్రాహ్మణ శబ్దమునకు, 'పురోహితుఁడని యద్ధము చెప్పకూ డ' దని నన్నయభట్టు నియోగియని వాదించువార కూడ చెప్పచున్నారు. కాని వీరిరువురికును ఆభిప్రాయములలో భేదమున్నది. పౌరోహ్యియు నీచవృత్తియనియు నిత్యసత్యవచన ఁడును ఆవి రళ జప హోమ తత్పరుఁడు నగు నన్నయ యిట్టి నీచ వృత్తి నివలంబించి యుండఁ డనియు, రాజాశ్రయుఁడును బూజ్యుఁడును నగు బ్రాహ్మణు నిగా మాత మే యుంచి నన్నయగౌగ వమును గా పాడవలయునని యు, మొదటి వారి యాభిప్రాయవు. ఇప్పటి వలె బురోహితవృత్తి యూకా లవున నీచవు గాఁ బరి గణింపఁ2)డ ట లేదు. ఈ కాలము గూడ నన్న య కున్న లకణములను గల్లి యున్నచో ూతఁడు రా -పురోహితుఁడు"గా నుండి నను గౌగవింపబడుచు నే యుండును ఆందుచేఁ ుల బాప్తణుఁ డనఁగా, పుగోహితుఁ డనినను నన్నయ గోవనునకు భంగము రా నే రదు కులబాపణుఁ డనగా మంతి యనియు, నన్నయ, రాజరాజ నరేందుని యొు మంతులలో నొకఁడు గా నుండెననియు, శ్రీవరూ సూర్యనారాయణ గారు వాయు గు, తమ వాదనును బలపరుచుటకుఁ గొన్ని విషయముల ను దొహరించి యున్మారు, ఆవియివి: ౧. సారదుఁడు ధ్కరాజును కుశలప్రశ్నము చేయు కథాసందర్భ మన సభాపర్వములో వుంతిలక్షణనులను వివరించుచు, క. ఆనఫుల శాస్ర విధిజ్ఞల ననుర క్తులఁ బీతృపితామహక్రవుచున వ చ్చిన విప్రుల మంతులుగా సానరించె తె కార్యసంప్రయోగయు సొం"శ్పైన్, అను పద్యమును నన్నయ రచించి యుండెను. " పితృపి శౌ వహక్రము మున వచ్చిన విప్రు" లనఁగా "కుల బ్రాహ్మణు"లని యస్థగు వుత్రు లకుఁ బ థాన లకణము రాజనం దనురక్తుడై యుండుటయు విLశాను