పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

న న్న య భ ట్టు 47 a o t3 వి జ య ము. నన్నయ భట్టు ఇంద్ర విజయవును నొక కావ్యమును గ్ర-చిగురి చె నని వాడుక కళి ద, కాని యా గంథ మిప్ప డెచ్చటను లభి చుట లేదు. నిన్నయభట్టు ఇదవిజయములోని వని యిరాకింది రెండు పద్య ము లానందరింగరాట్ఛదమున ను దొహరింపఁ బడియున్నవి. క, ఆ స గసి జాఫ్రీ కౌనుకు గా సరి యొక్కి_ంత పోలుక తమునఁ గద యూ కాశ మినంతాహ్వయమునఁ గేసరి హరినామమునఁ దగెకా విను మింద్రా! చ. ఒక పలువాత గ్నొకి టియం దలలో నిడుకూర్మభ_ర్త నా లిక లినుగన్న సీదిరిపు మే కు పయోధధారిఁ బ్యొఁ బెం చు కులన7గాళి మూడు పతిజో డనయెం చని (గూడ దేరి"కె న్నిక గ యయాతి యొుండెధిర డిన్ భరిaుంచి చెలంగు వానికి". ఈ పద్యమున నాలుక' యనుటకు బదులుగా నాలిక' యను టయు, ల, అ, కు యతిమైత్రిఁ జేయుటయు, ద్రు శాం శబ్ద యుపై వచ్చు పరుషమును బరుషముగా నుంచు ఒయుఁ జూడ నీ గంథము నన్న యమహాకవికృతముగాక నన్నయ నామ ధారియగు మురికి యొకని చేరచింప బడినదై యుండునని యుఁ దలంపఁ వలసియున్నది. "రా ఫు వా భ్యు ద య ము. నన్నయభట్టు రాఘవాభ్యుదయ వును నొక గrథనును వాసి యున్నట్ల"కరు వాసియున్నారు. కాని యందుల గాధారమేమియు లేదు. న ,్నయ 55ינת יש כ బ్రాహ్మణుఁడు. నన్నయార్యఁ డే శాఖాబ్రాహ్మణుఁ డనువిషయము విశాeదా స్పదమయి ఇది కొందఱు వైదిక శాఖాబ్రాహ్మణుఁ డనియు గొంగఆు నియోగిశాఖాబాప్తణుఁ డనియు ననుచున్నారు. ఈ విషయమున