పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

46 ఆ 0 ధ్ర క వి త ర ం గి జీ నచ్యుతాశ్రిత లుగ్వి నన్యొ న్యమి త్రు లనఁగ న మాధవుడు యశో ఒల్జి యునఁ గ. 系。 కృతులలో ఇబ్ల శాస్త్రజ్ఞ వ తవు చేత a 、>ーづ学 వృద్ధి యెందును రూఢి గా నెసగి యుండె నట్టయెడఁ బ్రకృతివికృతుల ననుసరించి యుభయమును జెల్ల వర్డ్లకు శుభ చరిత్ర ty میام( గీ. ఆ ద్సు హల్లును సాపశబ్లాదివర్ల ్కూ* O £o ములకుఁ జెప్పిన మళ్ యతులనా ( గఁ దనరు నcబు గుహ గేహిని మాధురాలాప యనఁగ లషీశ్రీ వాగ్జికోలాలాప యుని & గ. గీ, ఫఫుబ, భులకు ము కారింబు పూర్వమునను 7గా పైఁగాని చెప్పఁ జక్క-టి యతియగు ముష్టిఁ గొని కఏష్ణ డుర వున ( బొడి చె ననఁగ బుథుల వినుతులఁ ద గే వ్యాసముని ^3నం K, గీ. తొలుతఁ (গ కృతిసూత్రణబువలన జ్ఞాకు నా మా దేశముగ వచ్చి యమర క్షతనఁ బ్రాకృతా దేశ సరసవిరామ మై త నరుృఁ గృతుల శుకుండు సుజ్ఞాని ごご3そcK。 ఇందు మొదటి పద్యము క వివాగృrధనములోనిదని తంజావూరు పుస్తక భాండాగార పట్టిక వలన దెలియవచ్చుచున్నది. త-జావూగు పుస్తక భాండాగారమున లకణసారమును ఛ గో గంథ మొకటియున్నది. దానిక_పే రందు లేదు. దానిని నేను చూడఁజాలక పోవుటచే నదియు నిదియు నొక్కటియగునో కాదో చెప్పఁ జూలను. ఇవి రెండును నొక్కటియే యగు నెడల నం దధర్యణా చార్యనిపే రుదాహరింపబడియుండుటచే నీ లక్షణసారకర్తృత్వము నన్నయభట్టునుండి తొలఁగి యన్యనిపైఁ బడును. بسستگاه