పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–12] న న్న య భ జ్ఞ 45 ల క్ష sణ సా ర ము కసూరిరంXకవి రచించిన యానందరంగ రాట్సందము నందు నవ్ను యభట్టే లక్షణసారములోనివని యీకిందిపక్యను లు దాహరిcపc బడినవి. నన్నయభట్టు లక్షణసాగమును రచియిగిచిన్న ఆప్పక వ్యాది లకణ వేత్తలెవ్వరును జెప్పియుండ లేదు, కవులు గాని పండితులు గాని చరిత్ర కాయలుగాని ౧యి దివఱ కెవ్వర ను, న ఎయ భట్టు e:క్షణా సాగి వును రచియించిన చెప్పలేదు. అట్టి సందర్భములో నీరంగ కవి కీలకణసార మెచ్చట లభించెనో తెలియదు. తృప్తికమయిన సాక్యము లభించి ననే తప్ప నీపద్యములు నన్నయభట్ట వని తలంప వీలు లేదు. ఆయినను భావిపరిశోధకుల కుపయోగములు గా నుండునని యాపద్యములనిట వ్రా యుచున్నాఁడను, వు, స్వర వర్గస్థుతముల్ శకంధుగణఋశ్వప్రాచ్య భేకోర్వను స్వక భిన్న పభు కాకు విశ్య యులు దేవ్యజ్ఞో భయాఖండముల్ సరసా"దేశవిదా గవృద్ధులును మాసంయు క్తవైకల్పముల్ గరిమం బోలిక చక్క రెుక్కటి యనంగా న్వి దేశౌయతుల్, గీ, ఒకటి కర సున్న Kలిగి మూఁటి కవి లేక ప్రాసములు లఘు పదములై సైని ಔಲ್ಲ ! గృతుల నొక్కొక్కచో నది యెలనిన నిఁకను నెఱిఁగింతుఁ జెప్ప డీసుక వు లనఁ గ. గీ కనఁ దవద్వితీయ థ కామునకుఁ బ్రాస “మొు క్ష చొ* జశ్శ భ **, మైనఁ గాక యు డ "కారమునకు ధ శా 5 మైన నవురి నదియు వృప్రాస మండ్రు గృతుల గీ, స్వరముతుడనుంతు లు ప్లవిసర్షికోత్వ మైనగూఢస్వరయతి దాసో ఒహ మనఁగ