పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

42 ఆ 0 ధ్ర క వి త ర ం గి జీ కారణమైయుండను, శాలసరస్వతికిఁ దాతకుఁ దా నన్నయ యొకఁ డన్నా డు కాని యాతఁడు ష 0 డి తుఁ డని చెప్పఁబడక పోవుటచే నాతc డీగ్రంథకర్తయని యన ఁ జాలవు, ముద్రి తాముద్రిత ప్రతులలోని గద్యలు. ఆంధశబ్దచింతామణి ముదిశా ముదితపతులలో నుదాహరింప బడిన గద్యలీ వివాదమును బరిష్కరించు కు c దోడుపడ లేదు. ఇవి య సెకవిధములుగా నుండుటయు, నన్నయభట్టా" కృతమని చెప్పట కాధాము లేకపోవుట యు నిట్లనుటకుఁ గారణములు ఈసంద^్బను నఁ గవిభల్లటుని చారిత్రమున వాసిన వాక్యములను గూడీఁ జూడవలసి యున్నది. o వ్యాకరణక_ర్తలు మువ్వరినామములా తొలగింపఁ బడినవి. ఇఁక ను సూతములనుబట్టియిబా వి వా ద ము ను తీ ర్మానించుట "కేమయిన నవ కాశము కల దొ రుని యూ లో చింపవలసి యున్న ది అప్పకవీర మలో సంధిపర్ఛిగమున ౧3వ వృత్తమున "నమ్బోలో హల్యధర్వణాక్యమతౌ ల్* ఆని యొ కి సూతమున్నది . ౧ 8 వ వృత్త మన "హేమో క్రేపరుషాణాం గసడిద వాస్యః పద్యాన్డ్వే” అని యొక సూత్రమున్నది. పదియ వ వృత్తమున “లో పో వాస్యా త్రే షా మితశ్చ దద్వ త్రివికమవుతేన' యని యొక సూతమున్నది. ఈ సూతి) ములలోఁ జెప్పెఁబడిన యధ్వణాచార్యుడను, హే మాచార్యఁడును తివికముఁడును వ్యాక:ణక_ర్తలు వీరు మువ్వురును నన్నయభట్టునకుఁ దగువాతివారు. ఈ సూతములు నన్నయ భట్ట కృతము లేమైనచో నధ్వ ఔణాదులను దలపెట్టుట యసంభవము. కావున సివి నన్నయ.కృతములు కావని బ, శ్రీ వీరేశలింగము పంతులు గారు వాసియున్నారు. బాల సరస్వతీయములని పకటింపబడుచున్న నన్నయభట్టీయములలో ఈ J છે. 8.) సూతమునందలి 'నమ్బోలో యను పదిమును పదునేడవవృత్తమందలి "హే మోక్లే" యను పదమునకు బదులుగా నుంచి, మిగలినిసూతము ജ്ജി