పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

7 § 1–10] న న్న య భ 铨 యొగప్ప డప్పకవి సr పాదిం చెనని ౧యనుటకు వీలు లేదు. ఆ టీక న వఱకే యాప్పకవి సంపాదించి యుం చెననుటకు నవ కాశము లేదు, మతంగ పగ్వితమున బా ల స ర స్వతి కీ గంథ యు లభించుటను దెలిసికొనిన బాహ్కణుఁడు, ఆతడు టీక వాయువకు నూరకుండి, టీక వాసె నని తెలిసిన పిమ్మట బాలసరస్వతి యొద్దకు బోయి (బాలసరస్వతి ముతp గాచలవాసి కాడ) శ్రీ-బ్రాస హి-శ్రవు గా వాతనియొద్ద బతివ్రాసికొని దానిని దీసికొనివచ్చి యప్పకవి కిచ్ఫియుండవలయును. ఈ కథ కూడ విశ్వాస్సాచుగా దొ* చుట లేదు, ఆంధ్రశబ్దచింతామణి పీఠికయందు బాలసగి స్వతి వాసిన వచనమును రెండుపద్యములను బైని వ్రాసి యు న్నాఁడను. ఆక్టి భౌవముల నే, (కలికాదిని, ఎక్క-డిమతుగ పర్వతము, అంతర్భూతము మొనలగు పదములను చి) తెలుపు దు న ప్ప క వి యిరా కింది పద్యములను వ్రాసియుండుట చితము గా నున్నది ఉ. ఎన్నఁగ నన్నయాఖ్య కవి యివాకలి కాదిని జెప్ప దాని భీ వున్న హరించెఁ గవ్కతి మహాత్మఁడు రాజనరేంద్రుపట్టి tys మొన్న నొసంగె వి సునకు మూల వుతం జొనరించెఁ &s ,י ס న్న ది వున్న విన్నదియుఁ గాదు మహాదృతే మబ్బె నాకిటకొ. ぎ మూలము చెప్పిన నన్నయ భూలోక బ్రహ్మ యతలిబుద్ధి で売数)急 వ్యా ఖాల క్యబు లొనర్సిన బౌలసరస్వతులఁ బొలు ప్రాజ్ఞలు గల రే. క. ఎక్క-డిమతంగపర్వత మెక్కడి కామెపలి సుకవు లీలో లేరే

  • గ్రకు-న నిది "దెనిఁగింపక

దక్కు-ట నను ధన్య జేయుతలఁపున నేమేూ. క్ష, ఆ తిక్క-నముఖ్య కవి వ్రాతముచే 念 తెలుంగువ్యాకరణము ధా.