పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

34 eo 05 5 5 8 болев లోకోపకా మొనర్చవలయునని యు నాన తిచ్చెనఁట ! ఆ వఱుచటి దినముననే యొక బ్రాహ్మణుఁడు మతంగ ప్వత నివాసి వచ్చి య పు క వి కాగంథము నిచ్చెనఁట ! ఈసంగతు లష్పకవీయము నందలి oూ కింది.పద్యములవలన దేలియుచున్నది • క ఇల నెనుబది రెండ్యాలు X3)& పరిచ్ఛేదపంచకంబునఁ దగు నీ విలసితఫ్క మతe గా చలవిపునివలన నీదు సదనముఁ జేరుకా, క, సురభౌషయందు సల్పా έή కరిముల బహుసూచి శార్థసారము లిమిడిం తురు సెూతంబుల నవి వి _స్తరము గఁ దెనుగింపకున్నఁ దరమే తెలియజ్ఞా తే, నారి"శేర్ధ పాకంబు గా నన్నయకవి ప్రక్రియాకౌమదిని మట్టఁ బలి "కైc 7గానఁ గేవలాంధ్రులు గాన రాత్రలోవ నీవు గోస్తనీ పాక మై యుండఁ గూర్పవలయు. చ, అని యతఁ డానతిచ్చి చన నంతట మేల్క-ని నాల్లుదిక్కు-లుం గనుఁ గొని యద్భుతంబుఁ గుతుకంబును డెందమునం బెనంగ వేఁ గినఁ గల కేది బన్ద ముని కేరుచు నుండెడు వేర్థ నామతం గన గనివాసి పుస్తకని శాయాధరం డొకరుండు వచ్చిన కా, క్ష ల విపు నలిథి 7గా సం భావించి భుజింపఁ బెట్టి భౌప్పించు నెడస్ దా విశ్వశ్రేయ యనుచు నీవచనవు సదువ నెచట దిది యన సతcడుకొ, క, నన్నయ భట్టియములో సెన్నఁగఁ బ్రథమార్య గాదె యిరాసొస్త్రములో