పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

1–7] న న్న య భ 器° 25 గ్యోనుపమ సురూపదర్శన మును జేయుటఁ ৪১°৪৯১০ గృష్టC బూజిం చు శ్రీకి లక్షా~. ఉ. ఈయవనీశ్వర ప్రవరు లిందఱు నిన్ను న^ంగ నిట్లు గాఁ జేయు దె ధర్మరా జను విశేష సమాఖ్య నిరర్ధకంబు గా ధియుత యంచు ద్మజ.నదీసుతే కృష్ణల నెగ్గు లాడుచుం బొf యొుస దంు నెల్వడి సపుత్థ ులుండయు చై |్యఁడల్క-లోకా, సంస్కృతశ్లోకములు సులభములు గా నుండుటచేతను, గ్రంథ విస్తరభీతిచేతిను వానియర్థమిట నీయ లేదు. న న్న య మితవచనుఁడు, తిక్కన యు నట్టివాఁడే, వీరిభాషాంతరీకరణము పౌ నరుక్త్యాది దొ*ష వు లు లేకుండ గా ు భీ ర్యము లో నుండును. సంస్కృతమున ధర్మరాజును సంబోధించిన పదవులును కృష్ణు నెట్లు పూజించితివను నర్థమిచ్చు పదము లు ననేక వూరులు వచ్చినవి. ఆంధ్రమున నట్లు లేదు. కర్ణజరాసంధాదు లను గూర్చిన ప్రశంస తీసివేయబడినది. న న్న య భట్టా ర కు ని యి త ర ర చ న ము లు నన్న గ్సభ ట్టారకు డు భారతము గాక మఱికొన్ని గ్రంథములను రచియిం చెనని చెప్ప చున్నారు. వాని పేరు లివి: ౧, చావుండి కావిలాసవు o ఆంధ్రశబ్దచింతామ છે, ఇంద్ర విజయము లక్షణసారము రాఘవాభ్యుదయము

ఈ గ3థక_ర్తృత్వను వివాదగ్రస్తమైనది. ఒక్కొ-క గ్రంథమును గూర్చి వేఱు వేఱుగ నికింద వాయుచున్నాఁడను, చా ము. ం డి కా వి లా స ము, దీనికిఁ జె"డేశ్వరీవిలాసమని నామా తరము, ఇది మూఁడాశ్వా సములు గల యొక చిన్న పద్యకావ్యము, ఇందు నందవరీక బ్రాహ్మణు