పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/277

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

దురేశనందని (ఆజవయుద్రణయ) 2-8-0 చక-ని నవల విముల సమయజ్ఞత 國 ప్రభుభ_క్తిపరాయణత 8 አ( త్సింగుని ఔదార్యము, ధైర్య సాహసములు వర్ణనాతీతములు, మదాసు రెక్ట్సుబుక్ కమిటీవారి చే లైబ్రరీలు 6āపయోగించు టకు అప్రూ చేయబడినది. నవాబునందిని (పునర్క దణయు] 2–4–0 రచయిత:- శీచాగంటి శేషయ్యగారు, దుశ్లేశవంద నియందలి మిగిలిన కధా విశేషములన్నియు "నవాబు నందని" యందు చదువవలయును. రాధారాణి (పునరశ్రద)ణము) 0-8-0 నిరుపేద బాలిక 'రాధారాణి' గొప్ప ధనవంతుడు దేవేంద్రవారా యణరాయ్. దైవిక సమావేశము-వీరిరువురి ప్రణయ గాధ. నూతన గ్రామపంచాయితీల చట్టమని (1950 Scıı So 10 Čo ఆక్టు రు 8-0-0) 1960 సంవత్సరములో నూతనముగా మదాసు గవర్నమెంటు వారిచే చేయబడిన గ్రామపంచాయితీల చట్టము ఆ@ తయు చక్క-ని తెలుగుభాష లోనికి తర్జుమా చేయబడి ప్రతి సెక్షనుకును విపులమగు వాఖ్యా శచు వ్రాయబడెను. తెలుగు దేశపు ప్రజలకు మంచి తెలుగు లో ప్రకటింపబడిన ఈ పుస్తకము నే ఆన్ని పంచాయితీలు ఉపయోగించుకొనుచున్నవి పతి గామపంచాయితీయందును యిరాపుస్తకము తప్పక ఉండవలయును, కావున "వెంటనే విూకాపీలకు ఆర్డరు పంపించగోరుచున్నా ము. విశ్వపయత్నము (పునరుద్రణము) ఇందలిరంగములును, బౌతములును వాంuధ దేశమునకు సంబం ధి చినవి కధాకల్పనము, పాత్రగుణపోషణము మొదలగునవి యుందు జక్కఁగాఁ బదిర్మింపబడినవి, ఇదిసాంఘిక నవల యైనను, నపరాధ వరిశోధక నవలాలకణములచే నత్తిపజెనెగోవరముగ నలరారు చున్నది, మంచి గ్లేజు కాగితము, చక్క 0-0-8 تک داں گویج تھا ؟ !جبکہ ٹاؤ