పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

వే ము ల వా డ భీ మ క వి 243 ఉ. చక్కదనంబు తీ నియగు సాహిణిమాకcడు మారు కైవడిన్ చొక్కి-పడం గలండు చలను వృల యుం గల యాచళుక్యప్సుం బొక్క-నృపాలు డుగ్రుఁ డ xయి వూడ్కుల వుంటలు కాలం జూచి 急宮ー మిక్కిలి రాజశేఖరుని విూదికి వచ్చిన రి_ వోవునే. ఈ పద్యము వేయులవాడ భీమకవి రచించెనని యనుట కష్పకవి వాఁతతప్ప మఱియొక యాధారము లేదు. ఇది భీమకవి కృతనుని మనము నమ్మితి మేని, నుకవి కాలములోనే, ఇరువురు చొక-నృ పాలురుండుట యసంభవము. కావున, నీపద్యనులోఁ జెప్పఁబడిన చొక్క-నృపాలుఁడును, పైపడ్యయులకు సంబంధించిన చొక్క-నృపాలు డును, ఒక్క-ఁడే యనుటకు సంశయింప నక్క-న లేదు “చళుక్యపుం జొక్క-నృపాలుఁడని చెప్పట చే నాతఁడు చాళుక్య వంశములోని వాఁడని యొప్పకొనక తప్పదు. పశ్చిమ చాళుక్యులలోఁ 7గాని, తూర్పుచాళుక్యులలో గాని, నే నెఱిఁగియున్నంతవఱకు చొక్క-నృపా ల వామ ధారులెవ్వరును లేరు. శాలి. నెల్లూరు మండలములోని గూడూరు తాలూ-రికాలొ రెడ్డిపాలెమునకు’శివారు' 7గానున్న పాండురంగ మునందలి పాండురంగాలయములోనున్న శాసనములలో నొక దాని యందు "చొక్క-నాయనారని నామాంతరముగల కు లోత్తుంగ చోళుని" పేరులో నొక శాసనమున్నది (నె. శా. సం. ర రఒ వ పుట సంఖ్య శాe ఈ శాసనము పూర్తిగా బ}కటింపఁబడక పోవుటచే, నీకులోత్తుంగ చోళుఁ డెవ్వఁడో, ఈతని శాల మెర్డియో, తెలిసికొనుట కవశాశము లేక పోయినది, కులోత్తుంగచోళులు మువ్వురున్నారు. మొదటి csoská 豆°、弱 F-F-o-ooヨ2 నధ్యను "రెండవయాతడు ౧ంx d౧ 0 ఒలా వ నడువును మూఁడవవాఁడు ౧౧ 0 0 -౧౧లాలా మొధ్యను