పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/249

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

238 ఆ 0 ధ క్ర వి త ర ం గి డి "రమణీయ పాశాభిరామ ము" కమూరి కామేశ్వరకవి 'కర్మవిపాకము" "మునిఫ ఇభింధ పేశలంబు ” పొత్తపిపె0కట రణకవి ‘లక్షణశిరోమణి" "ప్నభుకు కవిస్వాంత్యమ్భుము" పిండిప్రోలు లక్కీణకవి- "లం శ్రావిజయము' “వా క్ర్పలోమీతదళవాటినహాశి స్థానభీయు, వేములవాడ యు" పెదపాటి సోమనాథుఁడు “ఆరుణాచలపుగాణమ' “ఛుదో నిబంధన చాత్రురీ భౌ రేయ వాగ్దాము వేయులవాడ్యయ' ంధ్ర కవిరావుయ్య - విష్ణు కాంచీ నుహాత్మ $ము" ఇతని చాటుధారల: కాలము ద్రురదృష్టవశమున నీత నిగ్రంథము లేవియు లభింపక్ష_ప్లోపుటనల వను లభించిన గ్రంథములీతని వ్రగునో క్లాట్లో యని యనుమ్లాన్హాస్ప فلسفه S TT TAAA AAAA AAAA S AAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAA پنج ۴ حقیقی یفتخابات پایبند نافشا که - ادامه با بمبات همسعهسد مسیج దములుగ నుండుటచేతను భీవుక Ε " εί", φ S TALL Aee AA AAA విని గూర్చిన సత్యాశ యు లేమియు వునకుఁ దెలియ లేదు. ఇఁక నీతఁడు రచించినవని చెప్పెడు చామ్ ధారలున్నవి. వానివలన నీతఁడు తిట్టకవి గని యు. విగ్రహానుగ్రహ సమర్ధుడనియుఁ దెలియు నే కాని యీతని క విత్వగుణము గాని యిrణతని కులగోతాది విషయములు గాని తెలియవు. ఆచాటుధారలనుబట్టి oూతిని "కాలవును నిర్ణయింపఁ గలమేమో చూడవలసియున్నది, ఆ చాటుధారల యొక్క క_ర్తృత్వముకూడ వివాదాంశమే, ౧। మైలను భీమనపై జెప్పినది. 3. చొక-నృపాలునిపైఁ ఔప్పినవి, టే, ぎ敬)ox గంగుపైఁ జేవీ నవి.