పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/235

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

224 ఆ ం ధ9 క వి త ర 0 గి జీ తెలియవచ్చుచున్నది. గాన నిత, డు ౧ Bరం -౧ 3xం వ సంవత్సర పాంతమున నుండియున్నవాఁడని నిస్సందేహము గా సిద్దాంత మగు చున్మది, బసవపురాణమునందుఁ గవియేు శివలెంక వు^చన పండితుఁడు ను గురుమల్లికార్థన పండితుఁడును పసాదించిన "యుద్దండమతి"లో గృతిచేసెదనని చెప్పకొని యుండుటచేతను, ఈ తనిది యుద్దండలలిత భారాల్ట్ కవిత్వ గని యితరులు పొగడి యుండుటచేతను, “ వచియింతు వేములవాడ భీనునభంగి నుద్దండలీల నొక్కొక్క వూటు" ఆని శ్రీవాధుఁ డీతనికవిత్వమును శ్లాఘించుట వింత కాదు, భీమకవి కవిత్వము యొక్క- యుద్దండలీల కొంత తెలి భుటకును, ఆతఁడు పాల్కు-రికి సోమనాథుని బసవపురాణమును భాషా తరీకరించె ని తేు పడు టకును బయి పద్యము క్రింద రెండుపద్యములను గూడ నిం డు దాక్షరించుచున్నాను. శిక్షితప్రతి పక నజ్జన పక సాధ్రి దుకు రాజస దృక్పదకముఖకయ, ను భక్షి, తక్స్వేడ1 శ్ర్య గణపసమక 3 5 কেম্প వీక్షిణ జగద్రకణ గు?"వి చకణ బసవసూక్ష్కి అక్షయ రకీ సెంచునను |౧|| ఇదు సకలవు హేశ్వరావుళ పదపరయోజపరాగ వుదప ట్పది ಹನಿ పాల్కురి కె సోమశ్వరన కారణ్య ఒదవి దఖిభాప్రపూరిత హృడతాభీమకవి ప్రణీశా భ్యుదయ బసపురాణ కథె యొళు ఆష్టమాశ్వాసl'