పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

వే ము ల వా డ భీ మ క వి 223 పుస్తకములను రచించెననియు, ఈతనిని సుమారు ౧ 3xలా సంవ త్సర ప్రాంతమునందున్న పద్మణాంకుఁడు の2(crx 3 సంవత్సరప్రాంత ము నందున్న విరూపాష పండితుఁడు మొదలైన వీరశైవ కవులు నుతించి యుండిరనియు, కర్ణాటక కవిచరితము చెప్పచున్నది. ఆరాధవీ బాహ్మణు లాంధ్రులలో తెప్ప నితరులలో లేరు. స్ట్రీమకవి శ్రాన్లు

ظت بالطی

چقا كامهمته يمتصينعصعيدمي عي

శివకవి దేవపుత్తుఁడ ననియు ఉభయ కవిత్వ సమర్థఁడననియు బసవ పురాణములో నీకిందిపద్యనునఁ జెప్పకొని యున్నాఁడు విముల సద్గురుసే వె యాలి జం جید سمیعت: గము భుజ నే యలి లింగనిష్ణా సము త్ యులి తనువునధవంగళని త్తభవభ_ o సమయ వార్డివివర్ధనోళ్వజ హిమగు శివకవి దేవ వాత్మజ సుమతి భీము నుభయకవిత్వసమర్ధను సుయవడె. భీమకవి తనబసవపురాణమును శాలివాహనశకము ౧.9F౧ కి సరి యైన సౌమ్యసంవత్సర శ్రావణబహుళ దశమి" గురువారము ముగించితి నని పుస్తకాంతమున నీకిందిపద్యములలోఁ జెప్పికొనెను. కోవిదరు కేళాళ్ళి తెనలుడు దేవవిధినయా నేందు సంఖై గ భో విశకవరుషం గళా గలు సౌమ్యవత్సరద fi శ్రావణబహుళపక దశమినా జీవవార దొభాది వృషభే9 ద్రావతారద బసచరితి సమాప్తి యాయి తు. దీనినిబట్టి భీమకవి శక సంవత్సరము ౧.9F౧ కి సరియైన క్రీస్తుశకము ౧3 -- వ సంవత్సరమున బసవపురాణమును రచించి ముగించెనని