పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/229

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


218 ఆ ం ధ కవి త ర 0 గి జీ నృ సి 0 హ పు రా ణ ము ఈభీమకవి నృసింహపుర్తాణమ్లు రచియించెనని_ర్లెట్లుక వాడుక కలదు. భీమున నృసింహపుగాణములోనివిగా నీకింది పద్యములు లకణ نقد سی پیام ۳ سه గ్రంథములయం దుదాహరింపబడినవని బ్ర, వేటూరి ప్రభాకర శాస్తులు గారు తమ శాటుపద్యమణిమంజరిలో వాస్త్రిసియున్నారు. క. ఈ క్ష్మీతికి వచ్చి ముందుగ దామ్స్లో రావువున వార తరుణుల నృత్యం బీక్షించి యంతకం ర్చెను దక్టణమున నేర్చి రంభ గతవ్పేడఁగకా, క, "కెeజిగురునకుం గఠినత వంజకుఁ బాల్ పిచ్పుగుంటువానికిఁ బరువుకొ నంజ డుతఁ గమ్మదావి యు లంజెకు మేలెందు లేదు "రా విటరాయా! ఆశ్లే యిరాకిందిపద్యనును હ- కూనవల్లి రామకృష్ణకవిగా పూసూ రించియున్నారు. ఉ, వారిడిమి నక్లిసిద్ధి జనవల్లభుఁ డోర్చిన రాజు భీతుఁడై యాండ్రను గానకుండ వృషభాంకము బెట్టికొనంగ ూచిలో 'నేండిది యేమి నీవనుచు నెచ్పెలు లెల్ల హసింప నంతలో మరాండవ కంటిలోడిదొర పూర్తివహించిన గ్రామిక్కి-రంగనల్ కస్తూరిరంగకవి తన రంగరాట్ఛందములో నీకిందివద్యను భీమకవి నృసింహపురాణములోనిదని యుదాహరించియున్నాఁడు,