పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

213 ఆ ఐ ధ9 క వి త ర ం గి జి బ్రభవవర్షంబున శ్రావణమాసంబు శుక్లపకుంబున శోభనంబు విూఱఁ బంచమి శాసక్రవారంబునను హ_స్త యందుఁ గన్యాలగ్నముందు పెలయా, జెలిప్బెర క్కాంత విధవపుత్తనిఁగాం చె నవి నిaద మెడఁగట్టి رکع speo ssRنادعنک వంతఁ ద_త్తనయుండు నై దేండ్ల బాలు డై పురి బాలకులత^డఁ బ్రాసఁగ నా జక్ష జనులెల్ల గోకుండని నిందఁ జేసిన Srుంచి యూ తండు దూషితి యని తా గెు_త్తి తల్లిపై నేయఁబోయిన నది భీమేశ్వరుఁడు తండి వేయువునిన వెసఁ జని యాతని గ్రావేయనుంకించిన భీమేశ్వరుఁడు దయ పెద్దగలిగి ప్రత్యకమయి, వత్స' రమ్మని తగ జీఆకి పశుపకీ మృగములఁ బ్రాణికోట్ల కల్పించు కడునున్న వుదియును నడచును చెప్పిన కవనము యుర్విలోన ఁ గలిగించు శ_క్తియుఁ గర మొప్ప జనులకు బిడ్డలనాయువు బెంఫుద వర సంపదలొసc7Rడి సామర్ఘ్యమును వుeడి కానిది యూనని యైన దెళ్లి "rూచ) యల T*పించు బలవ ను వు. ను గాఁ గల గునది యనును దెలువఁగఁ